Ik­ke al­le ara­be­re i USA er imod Trump

BT - - DEBAT -

Det er in­gen hem­me­lig­hed, at Do­nald Trump har over­ra­sket he­le ver­den ved at nå så langt i den ame­ri­kan­ske valg­kamp, som han er. Med sin pro­vo­ke­ren­de stil og lan­gen ud ef­ter kvin­der og mi­no­ri­te­ter har han skabt sig man­ge mod­stan­de­re, men til­sy­ne­la­den­de li­ge så man­ge til­ha­en­ge­re. En af hans ka­ep­he­ste er at vil­le luk­ke USAs gra­en­ser for mus­li­mer, og man skul­le der­for tro, at samt­li­ge ame­ri­kan­ske ara­be­re vil­le va­e­re imod ham. Men sådan for­hol­der det sig ik­ke. I USA BOR der ca. 3,6 mil­li­o­ner ara­be­re, hvoraf 45 pct. er mus­li­mer, og for­le­den sat­te den ara­bi­ske tv­ka­nal Al-Ha­dath fo­kus på ame­ri­ka­ne­re med ara­bi­sk bag­grund og de­res for­hold til Trump. TV-STATIONEN INTERVIEWEDE FOR­SKEL­LI­GE ame­ri­kan­ske ara­be­re, og nog­le hav­de den for­ud­si­ge­li­ge hold­ning, at de ik­ke kun­ne drøm­me om at stem­me på ham. De me­ner, han er di­rek­te far­lig. An­dre var til gen­ga­eld vil­de med ham og er li­ge­frem gå­et ak­tivt ind i hans kampag­ne. Et ek­sem­pel på en af dis­se til­ha­en­ge­re er Ta­mer. Han har en li­ba­ne­sisk shi­i­tisk bag­grund og ud­van­dre­de til USA i mid­ten af 1990er­ne. For ham er det ik­ke mel­le­møst­kon­flik­ten og Trumps mod­stand mod mus­li­mer, der har fo­kus, men hvad han som ame­ri­ka­ner øn­sker for sit land og si­ne børn. Ta­mer er en selv­sta­en­dig for­ret­nings­mand, og det er vig­tigt for ham at stem­me på en kan­di­dat, han har til­lid til vil ka­em­pe for ame­ri­ka­ner­ne, ska­be fle­re ar­bejds­plad­ser, bed­re sund­hed, bed­re sko­ler m.m. Ta­mer kan li­de, at Trump ik­ke er af­ha­en­gig af no­gens pen­ge, og at han ta­ler li­ge ud af po­sen. Des­u­den el­sker han sit land og er til­ha­en­ger af tan­ken om at gø­re USA stort og sta­er­kt igen. EN AN­DEN AF de interviewede hed­der Sa­mira. I hen­des op­tik har Trump ta­get et mo­digt stand­punkt i for­hold til Is­ra­el-Pa­la­estina­kon­flik­ten, hvor han har meldt ud at vil­le for­hol­de sig neut­ralt, i mod­sa­et­ning til de an­dre pra­esi­dent­kan­di­da­ter, som al­le har travlt med at støt­te Is­ra­el. Til Trumps be­ma­er­k­ning om at vil­le luk­ke gra­en­sen for mus­li­mer, si­ger Sa­mira, at der her me­nes ek­stre­mi­ster. In­gen øn­sker at luk­ke ek­stre­mi­ster ind i USA, uan­set hvor ga­est­frit lan­det er. OG­SÅ FORMANDEN FOR re­pu­bli­ka­ne­re med mus­lim­sk bag­grund, Ah­med Said, blev in­ter­viewet. Han stem­mer på Trump, for­di det er hans par­tis sta­er­ke­ste kan­di­dat, og han øn­sker at se en re­pu­bli­ka­ner ved mag­ten. TV-PROGRAMMET VAR INTERESSANT, for­di det brag­te et me­re nu­an­ce­ret bil­le­de af Trump og hans til­ha­en­ge­re, hvil­ket til en vis grad har gjort hans po­pu­la­ri­tet let­te­re at for­stå. Det kan man godt sav­ne i den ge­ne­rel­le da­ek­ning af Trump, hvor me­di­er­ne sy­nes at ha­ve be­slut­tet sig for at frem­stil­le ham som en kom­plet idi­ot. Jeg har som så man­ge an­dre un­dret mig over, hvad det er, der gør, at så man­ge ame­ri­ka­ne­re har lyst til at stem­me på en mand, der er lu­ne­fuld, ufor­ud­si­ge­lig, og som ba­e­rer nag. SOM SAGERNE STÅR nu, er det min vur­de­ring, at hvis Trump va­el­ger en for­nuf­tig vi­ce­pra­esi­dent, som for ek­sem­pel Con­do­le­ezza Ri­ce, der er pro­fes­sor og var uden­rigs­mi­ni­ster un­der Bush, kun­ne han fak­tisk ha­ve en chan­ce for at vin­de. Her imø­de­kom­mer han man­ge af de an­greb, han har gjort på bå­de kvin­der, mi­no­ri­te­ter og af­ro­a­me­ri­ka­ne­re. Spørgs­må­let er så ba­re, om hun vil si­ge ja til en sådan post med ham som pra­esi­dent. Det tror jeg ik­ke…

PANELET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.