Kom demens i for­kø­bet

BT - - NYHEDER -

84.000

FAKTA: DEMENS I DAN­MARK I dag le­ver 84.000 dan­ske­re med en de­mens­syg­dom. Her­af ca. 42.000 med alzhei­mer.

150.000

I 2040 for­ven­tes an­tal­let af de­men­te over 60 år at va­e­re vok­set til 150.000 dan­ske­re. Når man bli­ver ramt af alzhei­mer, bli­ver de­le af hjer­ne­va­e­vet og ner­ve­cel­ler­ne ned­brudt. Ty­pisk op­ho­ber man så­kaldt amy­loid plak og tau mel­lem ner­ve­cel­ler­ne (neu­ro­ner­ne) i hjer­nen. Det er et pro­te­in­stof­fer, der klum­per sig sam­men og ned­bry­der hjer­ne­cel­ler­ne. Syg­dom­men re­du­ce­rer og­så ma­eng­den af hjer­nens sig­nal­stof­fer, som bå­de har be­tyd­ning for vo­res ad­fa­erd og ev­ne til at hu­ske. FORFALD Én af dem er Mi­ia Ki­vipelto, pro­fes­sor på Ka­rol­in­ska In­sti­tu­tet og over­la­e­ge på Ka­rol­in­ska Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal i Sve­ri­ge, som står bag ver­dens før­ste stu­die, der har vist ef­fek­ten af at aen­dre livs­stilsva­ner i for­hold til at fore­byg­ge demens.

»Vi kan ik­ke ven­te på, at vi fin­der et mira­kel­mid­del. Vi er nødt til at hand­le nu. Og hel­dig­vis har vi be­vis for, at vi i det mind­ste kan nedsa­et­te ri­si­ko­en for el­ler ud­sa­et­te demens,« si­ger hun.

I 2015 le­ve­de der på ver­dens­plan 47 mio. men­ne­sker med demens et tal, der for­ven­tes tredoblet i 2050. Her­hjem­me le­ver om­kring 84.000 dan­ske­re med en de­mens­syg­dom en til­stand, hvor hjer­nens ak­ti­vi­tet lang­somt for­svin­der og med ti­den bli­ver så al­vor­lig, at vej­rtra­ek­nin­gen til sidst hø­rer op. Fore­byg­gel­se er frem­ti­den Fore­byg­gel­se er ble­vet ud­pe­get som en af hjør­ne­ste­ne­ne i kam­pen mod ver­den­sepi­de­mi­en. Og mindst 28 pro­cent af al­le alzhei­mer-til­fa­el­de er re­la­te­re­de til fak­to­rer, som kan fore­byg­ges ved livs­stilsa­en­dring.

»Vi ved, det hand­ler om fy­sisk ak­ti­vi­tet, sund kost, hjer­ne­gym­na­stik samt kon­trol af ri­si­ko­fak­to­rer som ko­leste­rol og blod­tryk,« si­ger Mi­ia Ki­vipelto.

Er man ud­sat en­ten på grund af ge­ne­tik el­ler livs­stils­re­la­te­re­de ri­si­ko­fak­to­rer som over­va­egt, di­a­be­tes, for­hø­jet ko­leste­rol og blod­tryk, bør man over­ve­je at aen­dre si­ne va­ner.

Ryg­ning ha­em­mer blodtil­førs­len til hjer­nen og øger de­mens­ri­si­ko­en

Drik­ker du mo­de­rat, kan det mind­ske de­mens­ri­si­ko­en lidt. Et højt for­brug gav­ner ik­ke hjer­nen (over syv gen­stan­de om ugen for kvin­der, 14 for ma­end).

In­sulin­re­si­stens (ved ty­pe 2-di­a­be­tes) kan for­rin­ge krop­pens ev­ne til at ned­bry­de be­ta-amo­lyid (pro­te­in i hjer­nen), så ska­de­lig plak op­ho­bes mel­lem hjer­nens ner­ve­cel­ler.

Sto­re ma­eng­der ma­et­tet fedt, som bl.a. fin­des i fast­food, be­vir­ker, at gif­tigt be­ta-amo­lyid (pro­te­in i hjer­nen) ho­ber sig op og øger de­mens­ri­si­ko­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.