Hil­lary: Trump er ukva­li­fi­ce­ret

BT - - NYHEDER -

Den re­pu­bli­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat Do­nald Trumps op­før­sel vi­ser, at han ik­ke er kva­li­fi­ce­ret til at va­e­re USAs na­e­ste pra­esi­dent. Sådan ly­der det fra den de­mo­kra­ti­ske kan­di­dat til job­bet Hil­lary Cl­in­ton i et in­ter­view med CNN, hvor hun lan­ger kraf­tigt ud ef­ter Do­nald Trump.

»Når du stil­ler op til pra­esi­den­tem­be­det i USA, så ser he­le ver­den med,« si­ger hun.

»Så når du si­ger, at du vil luk­ke mus­li­mer ude, så sen­der du be­vi­ser til den mus­lim­ske ver­den, og du sen­der en be­sked til ter­r­o­ri­ster. Do­nald Trump bru­ges til at re­k­rut­te­re fle­re men­ne­sker til at til­slut­te sig ter­r­o­ris­mens for­mål,« si­ger hun til CNN.

Do­nald Trump har tid­li­ge­re sagt, at han vil for­by­de mus­li­mer in­drej­se til USA. Hil­lary Cl­in­ton til­fø­jer, at den må­de, som Do­nald Trump har op­ført sig på, de ting han har sagt, og de po­li­tik­ker han er kom­met med, sam­let ud­gør et pro­ble­ma­tisk bil­le­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.