Vind over din suk­ker­trang

BT - - NYHEDER -

SLIKSULTEN Klok­ken har pas­se­ret 15, og du ta­en­ker kon­stant på den pla­de cho­ko­la­de, du har lig­gen­de i skri­ve­bord­s­skuf­fen, el­ler du sa­et­ter di­rek­te kurs mod den fa­el­les slikskål på ar­bejds­plad­sen. Du må ha­ve no­get sødt! De fle­ste af os ken­der den ustyr­li­ge trang til suk­ker, der of­test duk­ker op i lø­bet af ef­ter­mid­da­gen el­ler ef­ter af­tens­ma­den.

Men du kan fak­tisk gø­re no­get for at kom­me suk­ker­tran­gen til livs - vel at ma­er­ke uden at ha­el­de suk­ker in­den­bords.

Du kan blandt an­det fore­byg­ge suk­ker­tran­gen ved at spi­se fi­bre og fuld­korn i lø­bet af da­gen, si­ger fy­sisk tra­e­ner og kost­vej­le­der Per Ni­el­sen. For ek­sem­pel ved at spi­se rug­brød el­ler kål til frokost. Fi­bre gi­ver nem­lig ma­et­hed og sta­bi­li­se­rer blod­suk­ke­ret. Kol­le­ga­ens pak­ke kiks Per Ni­el­sen forta­el­ler des­u­den, at vi dag­ligt spi­ser me­re suk­ker, end vi ved af, og det kan styr­ke suk­ker­tran­gen.

»F.eks. hvis kol­le­ga­en ved si­den af dig har en pak­ke kiks stå­en­de, el­ler hvis du kom syl­te­tøj på mor­gen­brø­d­et. Skjult suk­ker er en af de sto­re syn­de­re i det her,« si­ger han.

Hvis du vil fore­byg­ge suk­ker­tran­gen, er det isa­er din mor­gen­mad, du bør fo­ku­se­re på, me­ner kost­vej­le­der Bir­git­te Ny­mann. Be­ta­ler pri­sen se­ne­re »Man­ge tra­di­tio­nel­le mor­gen­madspro­duk­ter be­står af kul­hy­dra­ter. F.eks. sådan no­get som hav­re­gryn, som jo el­lers er sundt. Det be­ty­der, at man­ge har sva­ert ved at sty­re de­res blod­suk­ker og be­ta­ler pri­sen om ef­ter­mid­da­gen,« si­ger hun.

Der­for fo­re­slår Bir­git­te Ny­mann, at man ska­e­rer lidt ned på det, man nor­malt spi­ser til mor­gen­mad, og til­fø­jer et aeg el­ler to. På den må­de får man bå­de fedt og pro­te­in.

Når du spi­ser mor­gen­mad, kan det des­u­den va­e­re en idé at skif­te kaf­fen ud med te, til­fø­jer Per Ni­el­sen.

»Kaf­fe er bit­ter, og den bit­re smag kan ud­lø­se trang til no­get sødt. Det er og­så der­for, at man­ge put­ter en te­ske suk­ker ned i den,« forta­el­ler han.

Helt ge­ne­relt har suk­ker­trang dog og­så no­get med va­ne­ta­ek­ning at gø­re.

»Der er et ele­ment i for­hold til, at når vi spi­ser, er det hyg­ge­ligt. Og den so­ci­a­le ak­ti­vi­tet kan gå hen at bli­ve til en va­ne, for­di man skal ha­ve et el­ler an­det, når klok­ken er så og så man­ge,« si­ger kost­vej­le­der Per Ni­el­sen. Du skal va­e­re kon­se­kvent Han op­for­drer til, at man bry­der den dår­li­ge va­ne ved f.eks. at gå en lil­le tur og at va­e­re kon­se­kvent.

Sam­me op­for­dring kom­mer fra Bir­git­te Ny­mann, der ge­ne­relt frem­ha­e­ver be­va­e­gel­se som en god må­de at fore­byg­ge suk­ker­tran­gen på.

Fø­ler du akut trang til at spi­se no­get sødt, er der dog og­så råd at hen­te. For ek­sem­pel kan du nul­re yder­si­den af di­ne ører i et mi­nut hver.

»Jeg ved sim­pelt­hen ik­ke, hvor­for det vir­ker, men det gør det. Man­ge af mi­ne kli­en­ter er i hvert fald rig­tig gla­de for det tri­ck. Må­ske for­di det er af­slap­pen­de,« si­ger Bir­git­te Ny­mann.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.