Førs­te­gangs­fa­ed­re

BT - - TV-GUIDE -

LOTTE SCHARFF Jour­na­list Te­malør­dag: Sø­sken­de

Do­ku­men­tar

Jeg har halv­sø­sken­de og sted­s­ø­sken­de. Al­li­ge­vel er jeg ho­ved­sa­ge­ligt vok­set op som ene­barn hos min mor. Og som barn hu­sker jeg ty­de­ligt, hvor me­get jeg sav­ne­de sø­sken­de at kun­ne le­ge med, selv om mi­ne le­ge­kam­me­ra­ter ga­ran­te­re­de mig, at det var me­get bed­re at va­e­re ene­barn. Det skal bli­ve interessant at se, hvor­dan voks­ne ser sig selv ud fra de­res plads i sø­sken­de­ra­ek­ken.

BENJAMIN MUNK LUND Sport­s­chef Hor­sens - Sil­ke­borg

1. di­vi­sion

Jeg er ta­et på at si­ge, at 1. di­vi­sion er - om ik­ke me­re - så i hvert fald li­ge så spa­en­den­de som Su­per­liga­en. Og søn­dag kan op­ryk­nin­gen af­gø­res, når ra­ek­kens fi­re bed­ste mand­ska­ber mø­des på kryds og tva­ers. Jeg sa­et­ter mig til ret­te med en om­gang Hor­sens-Sil­ke­borg - for­hå­bent­lig med kryds­klip til Vej­le-Lyng­by.

KIRSTEN ERLENDSSON Jour­na­list Mil­li­o­na­er på bi­stand Do­ku­men­tar­se­rie

An­ne Met­te Beck­mann har bo­et sam­men med sin mor i Portu­gal uden at skul­le spe­ku­le­re på, hvor pen­ge­ne kom fra. Men nu er mor død og pen­ge­ne slut, så nu ven­der hun hjem til Dan­mark for at sø­ge om kon­tant­hja­elp. Det skal nok bli­ve en barsk op­våg­nen og en rej­se i et helt ukendt pa­ra­graf-land for den ae­l­dre da­me, der al­drig har skul­let løf­te en fin­ger. Jeg ta­ger med på tu­ren.

TV2 MANDAG 20.50

LØRDAG DR2 20.00

TV3SPORT1 SØN­DAG 13.45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.