Krø­ni­ken

DA­GENS TIP lørdag

BT - - TV -

1957. Søs er net­op kom­met til­ba­ge fra et be­søg hos Erik i New York, da pro­ble­mer på Bel­la gør, at be­last­nin­gen bli­ver for me­get for Kaj Hol­ger – he­le fa­mi­li­en bli­ver in­vol­ve­ret i en mid­ler­ti­dig løs­ning af den kri­ti­ske si­tu­a­tion. Pal­le bli­ver op­for­dret til at stil­le op som fol­ke­tings­kan­di­dat og må ta­ge på be­søg i Kjel­lerup-kred­sen sam­men med Søs. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.