LØRDAGENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk actionfilm fra 2012. (Abra­ham Lin­coln: Vam­pi­re Hun­ter) I en al­der af ni ser Abra­ham Lin­coln sin mor bli­ve dra­ebt af en vam­pyr, Ja­ck Barts. Nog­le år se­ne­re, da han er ble­vet USA’s 16. pra­esi­dent, slut­ter Lin­colns gam­le ven­ner sig til ham i et sid­ste for­søg på at red­de ik­ke blot uni­o­nen, men og­så men­ne­ske­he­dens frem­tid. Med­vir­ken­de: Abra­ham Lin­coln: Benjamin Wal­ker, Hen­ry Stur­ges: Do­mi­nic Coo­per og Will Jo­hn­son: Ant­ho­ny Ma­ck­ie. In­struk­tion: Ti­mur Bek­mam­be­tov. TV3 kl. 21.50 Ame­ri­kansk thril­ler fra 1968. (Tar­gets) Bag de pa­e­ne fa­ca­der og vel­trim­me­de vil­la­ha­ver lu­rer vol­den. En ung mand, der le­ver et yderst nor­malt liv, går en dag amok og be­gyn­der at dra­e­be i fla­eng. Sam­ti­dig over­ve­jer en ha­e­der­kro­net gy­ser­film­stjer­ne at gå på pen­sion. Nu kon­fron­te­res han med nu­ti­dens vold på en må­de, han ik­ke hav­de drømt om. Med­vir­ken­de: Byron Or­lok: Bo­ris Kar­loff, Bob­by: Tim O’Kel­ly og Jen­ny: Nan­cy Hsu­eh. In­struk­tion: Pe­ter Bog­da­novic. DR2 kl. 01.35 Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1990. (3 Men and a Litt­le La­dy) Ung­kar­le­ne Pe­ter, Mi­cha­el og Ja­ck er i fa­el­les­skab fa­ed­re for en lil­le pi­ge. Plud­se­lig be­slut­ter pi­gens mor imid­ler­tid at gif­te sig og flyt­te til Eng­land med sit barn. Det er en plan, de tre fa­ed­re har det dår­ligt med, så nu må de gri­be ind. Med­vir­ken­de: Ja­ck Hol­den: Ted Dan­son, Pe­ter Mit­chell: Tom Sel­leck og Mi­cha­el Kel­lam: Ste­ve Gut­ten­berg. In­struk­tion: Emi­le Ar­do­li­no. Ka­nal 4 kl. 21.00 Ame­ri­kansk actionko­me­die fra 2002. (Showti­me) Mitch Pre­ston er en hård­kogt kri­mi­na­las­si­stent med 28 års er­fa­ring in­den­for po­li­ti­styr­ken i Los An­ge­les. En nat bli­ver Mitch’ an­hol­del­se af en narko­ban­de spo­le­ret af den fum­mel­fingre­de ga­de­be­tjent Trey Sel­lars, der egent­lig drøm­mer om at bli­ve sku­e­spil­ler. Si­tu­a­tio­nen bli­ver ind­fa­get af et tv-hold, som Mitch i fru­stra­tion af­fy­rer et var­sels­skud imod. Mitch hav­ner nu på for­si­der­ne og bli­ver sus­pen­de­ret. Hans ene­ste chan­ce for at kom­me til­ba­ge i ak­tiv tje­ne­ste er at gå med til at bli­ve den mod­vil­li­ge stjer­ne i et nyt re­a­li­ty tv-show om po­li­ti­folk – og hans nye part­ner bli­ver in­gen an­den end den hur­tigtsnak­ken­de og alt an­det end ka­me­ra-sky Trey. Det uma­ge mak­ker­par dri­ver hin­an­den til van­vid, men en­der og­så med at kom­me på spo­ret af de und­veg­ne narko­gangste­re. Med­vir­ken­de: Mitch Pre­ston: Ro­bert De Niro, Trey Sel­lars: Ed­die Murp­hy og Lin­da Hart, Wil­li­am Shat­ner: Wil­li­am Shat­ner. In­struk­tion: Tom Dey. Ka­nal 5 kl. 21.00 Ame­ri­kansk fa­mi­lie­film fra 2005. (The Pa­ci­fi­er) Navy Se­al-sol­da­ten Sha­ne Wol­fe me­ner selv, at han er i stand til at trod­se en­hver ud­for­dring og på­ta­ge si­ge en­hver op­ga­ve, uan­set hvor far­lig el­ler umu­lig mis­sio­nen er. Det er dog li­ge ind til, at han prø­ver at ba­by­sit­te! Sha­ne får til op­ga­ve at be­skyt­te fem børn af en snig­myr­det for­sker, der ar­bej­de på et top­hem­me­ligt re­ge­rings­pro­jekt. Han må til en vis grad ud­skif­te he­le ar­se­na­let af vå­d­drag­ter og vå­ben til for­del for ble­er og ju­i­ce­brik­ker, når han skal jong­le­re med to van­ske­li­ge bol­de: En bør­ne­flok med kr­udt i en­den og en ud­spe­ku­le­ret fjen­de, der vil bør­ne­ne til livs. Selv­om Sha­ne er pro­fes­sio­nel eli­te­sol­dat, må han snart san­de, at han end­nu ik­ke har haft så van­ske­lig en mis­sion, som at va­e­re ale­ne­far til fem. Med­vir­ken­de: Sha­ne Wolf: Vin Die­sel, Prin­ci­pal Clai­re Flet­cher: Lau­ren Gra­ham og Hel­ga: Ca­rol Ka­ne. In­struk­tion: Adam Shank­man. 6’eren kl. 21.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.