SØNDAGENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk actionko­me­die fra 2012. En de­di­ke­ret la­e­rer ri­si­ke­rer liv og lem­mer som kampsport­s­u­dø­ver i sit for­søg på at red­de sko­lens mu­sikpro­gram. Da Scott Voss var yn­gre, var han en dyg­tig bry­der. I dag er han en 42-årig bi­o­lo­gila­e­rer, der er no­get fast­kørt i sin rol­le som un­der­vi­ser. Men be­kendt­gø­rel­sen om at ned­la­eg­ge sko­lens mu­sikpro­gram med om­gå­en­de virk­ning bli­ver en øjenåb­ner for Scott. Plud­se­lig har la­e­rer­sta­bens mest apa­ti­ske la­e­rer en grund til at in­vol­ve­re sig. Vil det lyk­kes ham at ind­sam­le de pen­ge, der skal til for at red­de mu­sikpro­gram­met fra at bli­ve ned­lagt? Med­vir­ken­de: Scott Voss: Ke­vin Ja­mes, Bel­la Fl­o­res: Sal­ma Hay­ek og Mar­ty Streb: Hen­ry Wink­ler. In­struk­tion: Frank Cora­ci. TV3 kl. 21.00 Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1950. (Three Ca­me Ho­me) Da ja­pa­ner­ne un­der An­den Ver­denskrig in­va­de­rer Bor­neo, kom­mer det ame­ri­kansk-bri­ti­ske ae­g­te­par Ag­nes og Har­ry Keith og de­res lil­le søn i krigs­fan­gen­skab – i køns­op­del­te lej­re. Ag­nes, der sam­men med søn­nen bli­ver an­bragt i en lejr for kvin­der og børn, mø­der sym­pa­ti fra lej­rkom­man­dan­ten Su­ga, der er ud­dan­net i USA og des­u­den har la­est en bog, hun har skre­vet, men hun må al­li­ge­vel for­be­re­de sig på, at det bli­ver en sva­er tid pra­e­get af frygt og usik­ker­hed. Med­vir­ken­de: Ag­nes Keith: Clau­det­te Col­bert, Har­ry Keith: Pa­tric Know­les og Bet­ty Som­mers: Fl­oren­ce Des­mond. In­struk­tion: Je­an Ne­gu­lesco. TV 2 Char­lie kl. 00.55 Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 2002. Re­e­se Wit­her­spoon spil­ler ho­ved­rol­len i den­ne strøm­li­ne­de, ro­man­ti­ske ko­me­die. Mela­nie Car­mi­cha­el er en ung, suc­ces­rig mo­de­de­sig­ner i New York, som er for­lo­vet med den vel­ha­ven­de play­boy An­drew Hen­nings, søn af sel­ve­ste Kat­he­ri­ne Hen­nings, New Yor­ks borg­me­ster. En skøn­ne dag fri­er An­drew til Mela­nie, og hun er ove­nud lyk­ke­lig. Hun forta­el­ler dog ik­ke til An­drew, at der li­ge er et en­kelt pro­blem, som hun må ha­ve styr på, før de kan gif­te sig. Hun er nem­lig al­le­re­de gift! Trods sit form­ful­dend­te ima­ge som so­fi­sti­ke­ret stor­by­pi­ge, så kom­mer Mela­nie i vir­ke­lig­he­den fra en be­ske­den bag­grund i en lil­le by i syd­sta­ter­ne. Med­vir­ken­de: Mela­nie Smoo­ter: Re­e­se Wit­her­spoon, Borg­me­ster Ka­te Hen­nings: Can­di­ce Ber­gen og An­drew Hen­nings: Pa­tri­ck Demp­sey. In­struk­tion: An­dy Ten­nant. Ka­nal 4 kl. 20.00 Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2010. (Lot­te­ry Ti­ck­et) Da den un­ge ghet­to-dreng Ke­vin plud­se­ligt står med en lot­te­ri­sed­del med en me­get stor ge­vinst på i hån­den, øj­ner han mu­lig­he­den for et nyt og bed­re liv. Men de $370 mil­li­o­ner kan først ind­lø­ses mandag mor­gen, så nu må Ke­vin for­sø­ge at over­le­ve en hel we­e­kend med et rend af na­bo­er og an­dre suspek­te ty­per fra kvar­te­ret, der al­le ger­ne vil ha­ve en del af ka­gen. In­str.: Erik Whi­te. Med­vir­ken­de: Swe­et Tee: Keith David, Jim­my the Dri­ver: Ter­ry Crews og Bow Wow: Shad Moss. In­struk­tion: Eric Whi­te. Ka­nal 4 kl. 01.20 Ame­ri­kansk sci-fi-actionfilm fra 2012. (Cloud At­las) En ad­vo­kat red­der en sla­ve un­der en skibs­rej­se i 1839. En ung mu­si­ker ar­bej­der på sit livs sym­fo­ni i Cam­brid­ge an­no 1936. En jour­na­list af­da­ek­ker i 1973 skum­le pla­ner på et atom­kraftva­erk. I nu­ti­dens Lon­don bli­ver en for­la­eg­ger ind­lagt på et bizart ple­je­hjem. I 2144 gør klo­ner­ne op­rør i NeoSeoul, og i 2346 bor men­ne­ske­ne igen i hu­ler. Al­le seks ver­de­ner er for­bund­ne på kryds og tva­ers af kar­ma­ens kraft. Med­vir­ken­de: Hen­ry Goo­se: Tom Hanks, Meroym: Hal­le Ber­ry og Ti­mo­t­hy: Jim Bro­ad­bent. In­struk­tion: Tom Tykwer. 6’eren kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.