Nej tak, jeg bli­ver!

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VIL KA­EM­PE SIN CHAN­CE

»Den be­slut­ning er truf­fet vel­vi­den­de, at der er to spil­le­re, som li­ge nu står for­an mig på min po­si­tion, men det har jeg en god di­a­log med tra­e­ne­ren om. Jeg er be­vidst om, hvad mit valg in­de­ba­e­rer, og jeg er vil­lig til at ka­em­pe for den po­si­tion, jeg har. Og jeg ha­ef­ter mig da og­så ved, at jeg fik godt med spil­le­tid i Cham­pions Le­ague-kvart­fi­na­ler­ne mod Ki­el, da det be­gynd­te at spid­se til.« At­trak­tiv for­sker­ord­ning Der er ble­vet spe­ku­le­ret lystigt i, at Jes­per Nød­des­bo mest af alt er fri­stet af at bli­ve i Bar­ce­lo­na, for­di han først til na­e­ste år kan ven­de hjem til Dan­mark på den at­trak­ti­ve for­sker­ord­ning, hvor man kun be­ta­ler 26 SA­GEN KORT pro­cent i skat. Spe­ku­la­tio­ner, der fik et or­dent­ligt løft, da be­sty­rel­ses­for­man­den i HC Midtjyl­land, som Nød­des­bo har va­e­ret i for­hand­lin­ger med, ud­tal­te til TV2, at streg­pro­fi­len ’kan spa­re no­get skat ved at ven­te et år, og så kan det og­så bli­ve bil­li­ge­re for os. Det vil­le bli­ve en ret dyr løs­ning, hvis vi skul­le hen­te ham nu.’

Men det var et stort fejl­skud fra HCM-formanden, for­kla­rer Jes­per Nød­des­bo.

»Bar­ce­lo­na vil­le be­hand­le mig godt, hvis jeg tog af sted og gi­ve mig en øko­no­misk kom­pen­sa­tion med på vej­en, for­di der er en gen­si­dig respekt, ef­ter jeg har va­e­ret her i så man­ge år (si­den 2007, red.). Jeg er ik­ke ble­vet pres­set til no­get og har selv kun­net tra­ef­fe min be­slut­ning, Jeg er end­nu ik­ke vil­lig til at gi­ve slip på at skul­le spil­le med om at vin­de Cham­pions Le­ague. Om det så bli­ver for et år me­re, el­ler hvad det nu gør, så sid­der den driv­kraft sta­dig i mig Jes­per Nød­des­bo, FC Bar­ce­lo­na men hvis jeg ger­ne vil­le af sted, var det sådan set at­trak­tivt øko­no­misk for mig - og på den må­de hav­de det gi­vet mest me­ning at smut­te, hvis jeg kun ta­enk­te på pen­ge­ne,« si­ger han og til­fø­jer:

»Der­for er jeg net­op og­så tra­et af, at det er ble­vet ud­lagt som om, at det ude­luk­ken­de er af øko­no­mi­ske år­sa­ger, at jeg bli­ver. Det er det ik­ke. Jeg har vun­det mindst en ti­tel om året i de se­ne­ste 12 år. Og det er jo ba­re sjovt at vin­de for hel­ve­de. Det gør ba­re ens hver­dag sjove­re. Og her i Bar­ce­lo­na hand­ler det kun om at vin­de. Det gi­ver selv­føl­ge­lig og­så et ka­em­pe pres, men det er og­så det, der er sjovt. Jeg er nødt til at for­føl­ge det her til det al­ler­sid­ste. Når jeg tra­ek­ker stik­ket i Bar­ce­lo­na, må jeg fin­de nog­le an­dre tit­ler at gå ef­ter. Men jeg er ik­ke klar til at gi­ve slip på mu­lig­he­den for en Cham­pions Le­ague-ti­tel,« si­ger Nød­des­bo, som har vun­det det ef­ter­trag­te­de tro­fae to gan­ge med Bar­ce­lo­na. Ik­ke be­kym­ret for lands­hol­det

»Jeg vur­de­rer jo ik­ke, at jeg bli­ver en dår­li­ge­re hånd­bold­spil­ler af at bli­ve her, og det sy­nes jeg jo og­så, jeg har vist på lands­hol­det. Jeg er jo hel­ler ik­ke en fyr på 20 år, der har brug for at spil­le fuld tid hver gang.«

»Jeg går ik­ke ud fra, det har be­tyd­ning for OL, men i for­hold til et even­tu­elt VM, ved man jo ik­ke, hvor­dan ver­den ser ud. Det er jo i sid­ste en­de og­så Gud­mun­durs (land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son, red.) ho­ved­pi­ne, om han vil bru­ge mig el­ler ej,« si­ger Jes­per Nød­des­bo. Der­for er jeg net­op og­så tra­et af, at det er ble­vet ud­lagt som om, at det ude­luk­ken­de er af øko­no­mi­ske år­sa­ger, at jeg bli­ver. Det er det ik­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.