Grun­de til den span­ske do­mi­nans

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vold­som vin­der­kul­tur Suc­ces av­ler suc­ces, og når span­ske hold år ef­ter år ryd­der bor­det, styr­ker det tro­en på sejr:

»Der er vok­set en ko­los­sal vin­der­kul­tur frem i spansk fod­bold. Bå­de for­di al­le de­res lands­hold – bå­de Alands­hol­det og ung­domslands­hol­de­ne – kla­rer sig så fan­ta­stisk godt, og så for­di de over en del sa­e­so­ner har va­e­ret så do­mi­ne­ren­de i Eu­ro­pa. De har en for­nem­mel­se af, at de kun kan ry­ge ud, når de mø­der hold fra de­res eget land. Det er jo en helt van­vit­tig sta­ti­stik, at 49 ud af de se­ne­ste 53 kon­fron­ta­tio­ner mod ik­kes­pan­ske hold er fal­det ud til span­ske holds for­del,« kon­sta­te­rer Mor­ten Bruun. Unik ta­len­t­ud­vik­ling Fem gan­ge har Spa­ni­en vun­det U18EM. I spid­sen for ta­len­t­ud­vik­lin­gen står hor­der af ve­lud­dan­ne­de tra­e­ne­re. Iføl­ge Ue­fa har Spa­ni­en 15.423 tra­e­ne­re med en af de to hø­je­ste tra­e­ner­ud­dan­nel­ser. Til sam­men­lig­ning har Tys­kland 6.934 og Eng­land blot 1.395.

»Den span­ske ta­len­t­ud­vik­ling er ufat­te­lig god. De span­ske hold er ut­ro­lig godt tra­e­net he­le vej­en igen­nem. De ud­vik­ler til sta­dig­hed mas­se­vis af dyg­ti­ge spil­le­re og til­sy­ne­la­den­de i et tem­po, som klub­ber fra an­dre na­tio­ner ik­ke helt kan føl­ge med i. De har og­så ry for at ha­ve rig­tig man­ge ve­lud­dan­ne­de tra­e­ne­re,« si­ger Mor­ten Bruun. Bed­re scou­ting Span­ske hold har over åre­ne ud­vist en for­nem ev­ne til at spot­te de sto­re ta­len­ter, som trods alt og­så gror uden for de­res egen ha­ve:

»De er dyg­ti­ge til at scou­te. Ik­ke mindst i Sy­da­me­ri­ka. Kend­ska­bet til det sy­da­me­ri­kan­ske mar­ked er til­sy­ne­la­den­de me­get bed­re, end det er i de øv­ri­ge eu­ro­pa­ei­ske liga­er. Prøv at se, hvor­dan At­léti­co Madrids hold er sat sam­men,« si­ger Mor­ten Bruun og til­fø­jer:

»De kan sam­ti­dig og­så fin­de go­de spil­le­re i kon­kur­re­ren­de eu­ro­pa­ei­ske liga­er. Se­vil­la har for ek­sem­pel va­e­ret go­de til at scou­te på det fran­ske mar­ked, hvor man blandt an­det har fun­det Ke­vin Ga­meiro.« Me­re va­lu­ta for pen­ge­ne I som­mer blev der brugt fle­re pen­ge på spil­le­rind­køb i Eu­ro­pa end no­gen­sin­de før. På li­sten over de 20 klub­ber, der brug­te flest eu­ro, fin­der man kun fi­re span­ske klub­ber.

»Nu er det of­te Pre­mi­er Le­ague, vi sam­men­lig­ner med, og i for­hold til klub­ber­ne dér, får spanierne me­get me­re for de­res pen­ge,« si­ger Mor­ten Bruun og ud­dy­ber:

»Det er selv­føl­ge­lig ik­ke kun, for­di de en­gel­ske klub­ber er dår­li­ge til at kø­be ind, for he­le Eu­ro­pa ken­der jo godt de en­gel­ske klub­bers øko­no­mi. Men al­li­ge­vel bur­de de en­gel­ske klub­ber jo sta­dig va­e­re i stand til at kø­be nog­le spil­le­re, så de som mini­mum var kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge.« Pri­o­ri­te­ret sats­ning på Eu­ro­pa Med få und­ta­gel­ser har der de se­ne­ste man­ge år stå­et Re­al Madrid og Bar­ce­lo­na på de to før­ste plad­ser i La Liga, og med At­léti­co Madrid som den kla­re num­mer tre er hie­rar­ki­et i Spa­ni­en helt på plads:

»I og med, at den span­ske liga er så skar­pt de­fi­ne­ret, gi­ver det de span­ske Eu­ro­pa Le­ague-klub­ber et an­det og bed­re ud­gangs­punkt, end nog­le af de klub­ber fra de me­re ja­evn­byr­di­ge liga­er. I Se­vil­las til­fa­el­de kan man sim­pelt­hen af­la­e­se, hvil­ken spil­ler­un­de de når frem til, at de ik­ke kan bli­ve num­mer fi­re. Der­fra ned­pri­o­ri­te­rer de den span­ske liga to­talt og stil­ler med fuld mu­sik i Eu­ro­pa Le­ague,« si­ger Mor­ten Bruun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.