Det be­gyn­der først at sej­le, hvis jeg la­ver om på mig selv

BT - - SUPERLIGA -

Du har la­ert me­re om fod­bol­dens dår­li­ge sider på et halvt år i Es­b­jerg, end du har gjort hidtil i din tra­e­n­er­kar­ri­e­re.

»Det tror jeg ik­ke. Jeg la­er­te rig­tig me­get om mig selv, om le­del­se og om, hvor­dan pres­sen skul­le hånd­te­res i det hal­vår, vi var ved at ryk­ke op i Su­per­liga­en med Ho­bro samt det før­ste hal­vår i Su­per­liga­en. Der var al­ler­mest drøn og tryk på. Men jeg er da ble­vet ud­for­dret på man­ge nye om­rå­der, si­den jeg er kom­met til Es­b­jerg.

Men jeg vil og­så si­ge det sådan, at skul­le jeg va­e­re co­ach for en ny, ung tra­e­ner, der spurg­te mig: ’Jo­nas, der står en klub, der ger­ne vil ha­ve mig midt i en sa­e­son med tre da­ge til na­e­ste kamp’, vil­le jeg nok Ik­ke al­le af di­ne spil­le­re har ta­get li­ge godt imod din le­del­ses­stil, som du hav­de suc­ces med i Ho­bro, hvor fa­el­les­skab og sam­men­hold var i højsa­e­det. »Det ved jeg ik­ke, om jeg er den rig­ti­ge til at sva­re på, for jeg kan ik­ke sva­re for spil­ler­ne, men jeg har da en for­nem­mel­se. Den si­ger, at de sy­nes rig­tig, rig­tig godt om min stil, men at det selv­føl­ge­lig er no­get, man skal vaen­ne sig til. Det var det og­så i Ho­bro, hvor der har va­e­ret en tra­e­ner før mig med en an­den le­del­ses­stil. Og det ved jeg og­så, de skal vaen­ne sig til nu i Ho­bro, hvor der er kom­met én med en an­den stil end min. Jeg si­ge, at man så skal ta­en­ke over det me­re end én gang. Når man ry­ger di­rek­te ind på den må­de, jeg gjor­de, er der bå­de for­de­le og ulem­per. Hav­de vi vun­det en mas­se kam­pe, hav­de al­ting va­e­ret ly­se­rødt. Men hvad er sand­syn­lig­he­den for det, når kur­ven hel­ler ik­ke hav­de va­e­ret op­ad­gå­en­de, in­den jeg kom? Dér vil jeg nok ta­en­ke mig grun­digt om en an­den gang, hvis det skul­le va­e­re et sce­na­rie. Dér har jeg selv­føl­ge­lig la­ert no­get om, hvor­dan jeg skal pas­se på mig selv.«

»Jeg har og­så la­ert om mig selv i Es­b­jerg, at jeg skal va­e­re skar­pe­re, bed­re og dyg­ti­ge­re til at mel­de en pro­ces ud. Det er li­ge­som på hjem­me­fron­ten med den bed­re halv­del, hvis man skal ud og spil­le en old­boyskamp ons­dag af­ten. Dér skal man li­ge sør­ge for at få be­tin­gel­ser­ne i or­den i god tid i ste­det for vil ger­ne ha­ve, at vi al­le ind­går i ét stort fa­el­les­skab, som jeg kal­der det ’for­plig­ten­de fa­el­les­skab’. Al­le fra mi­ne as­si­stent­tra­e­ne­re, Lars ’Lun­gi’ Sø­ren­sen og Lars Ju­ste­sen, min må­l­mand­stra­e­ner Lars Win­de til di­rek­tø­rer og sport­s­che­fer.

Jeg bli­ver sja­el­dent me­get sur, vred og skuf­fet. Det gør jeg først, når jeg kan ma­er­ke, at man ik­ke ta­ger det se­ri­øst, at fa­el­les­ska­bet er for­plig­ten­de. Kom­mer man på ar­bej­de hver dag med det for øje, at vi skal bli­ve bed­re i vo­res fa­el­les­skab – og at pi­len går opad – sy­nes jeg, det er til­freds­stil­len­de. Den dag, jeg kan se, at nog­le ik­ke gør det, rå­ber jeg vagt i ge­va­er og bli­ver sur, tva­er og mug­gen. Det har jeg hel­dig­vis ik­ke be­hø­vet at bli­ve ret man­ge gan­ge. Og det ta­ger jeg som et tegn på, at det er ble­vet ta­get me­get godt imod.« at si­ge det om ef­ter­mid­da­gen. Når man er i en fod­bold­by og en fod­bold­klub som Es­b­jerg, hand­ler det om at få af­stemt for­vent­nin­ger­ne. Det har jeg la­ert rig­tig me­get af. Meld det ud, man kan for­ven­te – og ik­ke me­get me­re. El­lers bli­ver man fan­get i sin egen ivrig­hed over at mel­de stort og flot ud, for­di man sy­nes, man har spil­let én el­ler to go­de kam­pe.«

»Når man kig­ger på det, vi er i gang med, er jeg ae­r­ger­lig over, at man kun kig­ger på nu og her og ik­ke på la­en­ge­re sigt. Jeg er og­så tra­et af, at det skal hand­le om mig det he­le. Det gi­ver no­get uro, som man som klub ge­ne­relt skal for­hol­de sig til. Og det er ae­r­ger­ligt. Der bli­ver ik­ke kig­get sa­er­lig me­get på pra­e­mis­sen for de ne­der­lag. Der bli­ver hel­ler ik­ke kig­get på, at det, vi har gang i nu, er at se fremad. Du er ble­vet ta­get på sen­gen i for­hold til, hvor an­der­le­des en stør­rel­se Es­b­jerg er i for­hold til Ho­bro. »Be­stemt ik­ke. Så me­get an­der­le­des er det jo hel­ler ik­ke. Det er sta­dig­va­ek men­ne­sker, vi ar­bej­der med. Der er sta­dig­va­ek man­ge ting, man gør på den sam­me må­de, uan­set hvil­ken ty­pe men­ne­sker det er.«

»Det var og­så fod­bold­spil­le­re, jeg ar­bej­de­de med i Ho­bro, men dér hav­de man­ge ba­re ar­bej­de ved si­den af og en mas­se an­dre ting at skul­le for­hol­de sig til. Det var na­e­sten en stør­re op­ga­ve i Ho­bro i og med, man he­le ti­den skul­le få det til at gå op i en hø­je­re en­hed. I Es­b­jerg kan man til­ret­tela­eg­ge tin­ge­ne, Vi har op­nå­et må­let om at und­gå nedryk­ning, som vi egent­lig tro­e­de vil­le bli­ve sva­ert nok i før­ste om­gang. Ef­ter­føl­gen­de har vi vil­let spil­le lidt frit uden at eks­pe­ri­men­te­re for at se, om vi hav­de nog­le ud­vik­lings­mu­lig­he­der.

Det slog lidt fejl, for vi gik må­ske lidt for hur­tigt fremad. Blandt an­det har vi gi­vet fem spil­le­re af egen avl de­but i den­ne halvsa­e­son. Og vi over­ve­jer, om vi skal gi­ve en sjet­te de­but mod AaB. Det er til gen­ga­eld og­så me­get po­si­tivt, for så har vi få­et dem i gang, og de har få­et lidt hår på bry­stet og kan stå med den ru­ti­ne til den nye sa­e­son. Jeg kan godt se, at hvis man kun kig­ger re­sul­ta­ter, hvil­ket er alt for let at gø­re nog­le gan­ge, har det ik­ke va­e­ret ret godt. Det skal jeg va­e­re den før­ste til at be­kla­ge. Men om­vendt har vi få­et rig­tig man­ge ting ud af det.« som de skal va­e­re, for Es­b­jerg­spil­ler­ne er kon­stant til rå­dig­hed.

»Jeg sy­nes til gen­ga­eld, at der er man­ge ting, der er gå­et i en po­si­tiv ret­ning. Jeg er ble­vet over­ra­sket over, hvor let tin­ge­ne kan gli­de i en pro­fes­sio­nel fod­bold­klub frem for, når man skal klip­pe en tå og hak­ke en ha­el for at få det he­le til at gli­de.« Der er man­ge ting, der er gå­et i en po­si­tiv ret­ning. Jeg er ble­vet over­ra­sket over, hvor let tin­ge­ne kan gli­de i en pro­fes­sio­nel fod­bold­klub

P åstand P åstand P åstand

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.