Det er hårdt at blø­de med ’De hvii’e’ og de rø­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KURT LASSEN blogs.bt.dk

SPORTENS LIDELSESHISTORIE ER smuk i sig selv. I al sin smer­te, sym­pa­ti og tro­fast­hed. ’You’ll Ne­ver Walk Alo­ne’ run­ge­de igen ud i nat­ten som ud­tryk for til­hørs­for­hol­det og den al­drig svig­ten­de op­bak­ning. Men de li­der desu­ag­tet, Li­ver­pool-til­ha­en­ger­ne. Li­ge ved og na­e­sten igen, men dog ej så ta­et på, som da Ste­ven Ger­rard gled i mester­skabs­slut­spur­ten for to år si­den.

Hvis ik­ke det var for Istan­bul og fra 0-3 over 3-3 til straf­fes­parks tri­um­fen over Milan i Cham­pions Le­ague-fi­na­len i for­å­ret 2005 var der ik­ke me­get at klam­re sig til for den un­ge el­ler yn­gre Li­ver­pool-fan ud over over­le­ve­rin­ger­ne fra en an­den tid. Den­gang helt til­ba­ge i 1980er­ne, da den nye tids­reg­ning tog sin be­gyn­del­se. For selv­føl­ge­lig er ud­gangs­punk­tet for et fod­bold­holds styr­ke og suc­ces års­tal­let for det se­ne­ste mester­skab. BA­RE SPØRG I Aar­hus. Og i dansk for­stand er ord­ly­den af ’De hvii’e’ fra Fre­densvang nok en anel­se me­re provin­si­el, men ik­ke af den grund min­dre smer­te­fuld at istem­me som AGF-til­ha­en­ger.

Nu­vel, al­tid op­ti­mi­stisk i sin til­gang, og ne­der­la­ge­ne ta­el­ler man først bag­ef­ter. Men på trods af po­kal­tit­len for 20 år si­den og en for­fejl­et fi­na­le i år, skal der et tre-tal for­an til ef­ter­å­ret, når vi ram­mer 30-året for AGFs se­ne­ste mester­skab. JEG HAR FOLK i ven­ne­kred­sen, der hol­der med beg­ge klub­ber, som har af­slut­tet ud­dan­nel­ser, få­et børn, ble­vet gift og skilt og for la­engst set un­ger­ne flyt­tet hjem­me­fra igen, si­den Li­ver­pool el­ler AGF blev na­tio­na­le me­stre.

Jeg la­e­ste i Aar­hus det år, og selv om hjer­tet ban­ke­de for en klub 75 ki­lo­me­ter la­en­ge­re ne­de ad E45, og som et par år for­in­den vandt sit hidtil se­ne­ste mester­skab, sad jeg på tra­e­ba­en­ke­ne mod­sat ho­ved­tri­bu­nen på År­hus Sta­dion til de fle­ste hjem­me­kam­pe det ef­ter­år. Op­ar­bej­de­de den til­flyt­ten­de og ung­dom­me­li­ge ve­ne­ra­tion vedstu­den­ter­stor­by­ens puls, og kun­ne i den grad ma­er­ke den der­u­de for en­den af Sta­dion Al­lé. Og­så til hus­be­hov un­der egen hud.

Ak­ku­rat som jeg i åre­ne for­in­den hav­de luk­ket Ke­vin og Ken­ny med hen­holds­vis ef­ter­nav­ne­ne Ke­e­gan og Dalg­lish ind i dren­ge­va­e­rel­sets Alt om Sport-ta­pet­se­re­de idol­dyr­kel­se og far­vefjern­sy­nets fa­sci­na­tion af de rø­de drag­ters om­gang med en fod­bold. End­da med Jan Møl­by i bold­for­de­lin­gens mid­tercir­kel, da Li­ver­pool sam­me år som AGF blev en­gelsk me­ster. Som de gen­tog i 1988 og 1990, og si­den har beg­ge klub­ber i mester­skabs­sport­s­lig for­stand trå­dt the w al ko f pa in. SMERTENS GANG, SOM i lø­bet af det­te for­år er ble­vet ud­pens­let i en grad, at det na­e­sten gør end­nu me­re ondt som neut­ral iagt­ta­ger at se på. For­di de så ger­ne vil, for­di hi­sto­ri­en og for­ti­dens be­drif­ter i egen selv­for­stå­el­se til­si­ger det, og al­li­ge­vel en­der det med krøl­le­de kamp­trø­jer høv­let hen i va­ske­kur­vens ae­r­g­rel­se og håb om, at det om en 90 gra­ders ko­ge­vask da må lyk­kes.

Som det hver­ken gjor­de i Liga Cup-fi­na­len, Eu­ro­pa Le­ague-fi­na­len el­ler den dan­ske po­kal­fi­na­le. Hen­holds­vis num­mer ot­te og 10 i respek­ti­ve liga­er. Mester­ska­ber og eu­ro­pa­ei­sk del­ta­gel­se ude af sy­ne. Kl­opp og Glen-ef­fek­ten, kal­der de det. JA, DET KUN­NE sik­kert va­e­re så fint med et nyt sta­dion uden lø­be­ba­ne i Aar­hus. No­get bli­ver man jo nødt til at ha­ve, så lad det dog i det mind­ste va­e­re min­der­ne. An­fi­eld står for sam­me neds­lid­te kri­tik, og teg­nin­ger­ne til et nyt har la­en­ge lig­get klar.

Men mest af alt mang­ler bå­de AGF og Li­ver­pool et mester­skab …

FOTO: EPA

Tri­ste Li­ver­pool-fans ef­ter tors­da­gens ne­der­lag i Eu­ro­pa Le­ague-fi­na­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.