De er sort­li­s­tet

Her er li­sten over nog­le af de ra­di­ka­li­se­re­de ima­mer, som et fler­tal i Fol­ke­tin­get vil na­eg­te in­drej­se

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen | smo@bt.dk

Som det før­ste land i Eu­ro­pa op­ret­ter Dan­mark en åben li­ste over had­pra­e­di­kan­ter, der vil bli­ve af­vist ved gra­en­sen. Selv om li­sten ik­ke om­fat­ter EU-bor­ge­re, for­di de ik­ke uden vi­de­re kan na­eg­tes in­drej­se, ven­tes li­sten over ra­di­ka­li­se­re­de ima­mer at bli­ve gan­ske om­fat­ten­de.

Det op­ly­ser kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der (V).

»Vi øn­sker en of­fent­lig li­ste, der mar­ke­rer over­for tros­sam­fund, at der er per­so­ner, vi ik­ke øn­sker at se i Dan­mark. Jeg tro­e­de, den vil­le om­fat­te seks-syv per­so­ner, men avisla­es­ning ale­ne i sid­ste uge har over­be­vist mig om, at li­sten godt kan bli­ve ret lang,« si­ger Ber­tel Haar­der.

Al­le­re­de i 2005 ind­før­te Stor­bri­tan­ni­en en li­ste over ima­mer, som na­eg­tes visum, for­di de hav­de op­for­dret til hel­lig krig. Den bri­ti­ske li­ste er dog luk­ket, men fle­re ima­mer på den­ne li­ste vil, er­fa­rer BT, og­så bli­ve op­ført på den dan­ske li­ste.

Det ga­el­der så­le­des Bilal Phi­lips, der er ca­na­disk stats­bor­ger, men bo­sid­den­de i Qa­tar, hvor han op­tra­e­der på en 24-ti­mers is­la­misk tv-ka­nal.

Som et sup­ple­ment til den åb­ne li­ste vil man fø­re en luk­ket li­ste med nav­ne på folk, der en­ten er un­der ob­ser­va­tion, for­di de er un­der mi­stan­ke for at va­e­re ra­di­ka­li­se­re­de, el­ler er i ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­stens sø­ge­lys.

Fler­tal­let i Fol­ke­tin­get er eni­ge om, at de to li­ster skal ajour­fø­res hvert an­det år, så folk har mu­lig­hed for at bli­ve slet­tet fra li­sten, hvis de aen­drer hold­ning. Lov­ligt at va­e­re ik­ke-de­mo­krat Iføl­ge den kon­ser­va­ti­ve Na­ser Kha­der har kred­sen af par­ti­er bag af­ta­len om at ska­er­pe ind­sat­sen mod radikalisering brugt fle­re mø­der på at fin­de den ret­te ba­lan­ce mel­lem hen­sy­net til yt­rings­fri­hed og be­skyt­tel­sen af de­mo­kra­ti­et.

»Det er lov­ligt at va­e­re ik­ke-de­mo­krat. Men det, der gør dem far­li­ge, er de­res pra­e­di­ke­ner med op­for­drin­ger til, at un­ge men­ne­sker spra­en­ger sig selv i luf­ten. Na­est ef­ter Bel­gi­en er vi det land i Eu­ro­pa, der har flest kri­ge­re i Sy­ri­en,« si­ger han.

Mar­tin Hen­rik­sen fra DF har ef­ter­lyst den­ne stram­ning i fle­re år og er til­freds med re­sul­ta­tet, selv om han ger­ne hav­de set, at man og­så kan na­eg­te in­drej­se til folk in­den for Schen­gen. Fjer­ner smut­hul­ler­ne »Vi vil ger­ne gå et skridt vi­de­re og la­de li­sten om­fat­te EU-bor­ge­re. Men her er vi stødt på en mur af mod­stand fra re­ge­rin­gen og an­dre par­ti­er. Nu for­sø­ger vi i fa­el­les­skab at fjer­ne smut­hul­ler­ne, selv om det er sva­ert. Det mest ef­fek­ti­ve er at ind­fø­re kon­trol ved gra­en­sen,« si­ger Mar­tin Hen­rik­sen. Vil sta­ek­ke Grim­høj­mo­ske­en Ber­tel Haar­der la­eg­ger ik­ke skjul på, at man med de nye til­tag sø­ger at sta­ek­ke Grim­høj­mo­ske­en i Aar­hus.

Mo­ske­ens as­si­ste­ren­de tals­mand Jafr er dog ik­ke im­po­ne­ret.

»Det be­ty­der ik­ke no­get for os. Der har va­e­ret nog­le for­drej­nin­ger i TV2s ’Mo­ske­er­ne bag slø­ret’, men det har vi ta­get hånd om. Vi har al­le­re­de smidt de folk ud, der stod bag de ud­ta­lel­ser, og vi har stif­tet en ny ung­domsorgs­a­ni­sa­tion,« si­ger Jafr.

Abu Qa­ta­da er jor­dansk stats­bor­ger. Han blev ud­vist af Stor­bri­tan­ni­en og depor­te­ret til Jor­dan i 2013 for på­stå­e­de for­bin­del­ser til ter­r­or­be­va­e­gel­ser. Ef­ter en la­en­ge­re rets­sag i hjem­lan­det blev han fri­fun­det og løsladt. FOTO: AFP

Yusuf Al-Qa­ra­dawi har in­drej­se­for­bud i Stor­bri­tan­ni­en og Frank­rig. Han er egyp­ter og bo­sid­den­de i Qa­tar, hvor­fra han er tv-va­ert i det po­pu­la­e­re ’Sha­ria og li­vet’ på Al-Ja­ze­e­ra. Han støt­ter selv­mord­s­an­greb be­gå­et af pa­la­esti­nen­se­re mod Is­ra­el. FOTO: AFP

Bilal Phi­lips er ca­na­disk stats­bor­ger bo­sat i Qa­tar, hvor han fjer­nun­der­vi­ser i hel­lig krig. Han er uøn­sket i Tys­kland, Eng­land, Au­stra­li­en og Ke­nya. Bilal Phi­lips støt­ter selv­mord­s­bom­be­re og har ud­talt, at der ik­ke er no­get, der hed­der vold­ta­egt i et ae­g­te­skab. FOTO: EPA

Omar Ba­kri var i man­ge år en højt­pro­fi­le­ret is­la­misk pra­e­di­kant i Lon­don. Her stif­te­de han en al-Qa­e­da­støt­te­grup­pe. Ef­ter ter­r­or­an­gre­be­ne i Lon­don i 2005 flyg­te­de han til Bei­rut, hvor han har sid­det fa­engs­let. Hans søn blev sid­ste år hen­ret­tet i den sy­ri­ske by Alep­po af Is­la­misk Stat. FOTO: AFP

Ajem Chou­dary er bri­tisk stats­bor­ger og har be­søgt Dan­mark tre gan­ge. Han har gi­vet ud­tryk for, at sha­ria skal ind­fø­res i Dan­mark og i re­sten af ver­den. Han har ta­et kon­takt til yder­lig­gå­en­de mus­li­mer i Dan­mark og me­nes at ha­ve re­k­rut­te­ret fle­re hund­re­de sy­ri­en­kri­ge­re. FOTO: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.