FINSK BEGMAND

De dan­ske spil­le­re var skuf­fe­de ef­ter gårs­da­gens VM-exit. Med god grund

BT - - VM I ISHOCKEY - Ma­rie Lou­i­se Bal­ling | mlb@spor­ten.dk

I bus­sen på vej til Yu­bile­i­ny Sports Pa­la­ce i går snak­ke­de to jour­na­li­ster, en svensk og en finsk, om kvart­fi­na­le-op­gø­ret mel­lem Fin­land og Dan­mark. Fin­nen var sik­ker på, at det vil­le bli­ve let for hans lands­ma­end at be­sej­re Dan­mark 5-1, sag­de han. Sven­ske­ren var knap så sik­ker og men­te, at det vil­le bli­ve ta­et, og at Dan­mark slet ik­ke var så let en mod­stan­der. De fik beg­ge to ret, vi­ste det sig. For kvart­fi­na­len end­te med en 5-1-sejr til Fin­land, men de cif­re var langt­fra det re­el­le bil­le­de af Danmarks an­den VM-kvart­fi­na­le no­gen­sin­de. I vir­ke­lig­he­den kun­ne dan­sker­ne va­e­re kom­met for­an i før­ste pe­ri­o­de, og Jan­nik Han­sen kun­ne ha­ve re­du­ce­ret til 2-3 fem mi­nut­ter før tid, men de be­røm­te mar­gi­na­ler – og stol­per­ne – var ik­ke med un­der­tip­pe­de Dan­mark i går.

»Li­ge nu er det ri­me­ligt skuf­fen­de, at kam­pen skul­le en­de på den må­de. Det er en kvart­fi­na­le, hvor vi er med langt hen ad vej­en. Der er et par mi­nut­ter, hvor de rul­ler rundt med os, men vi får det løst. Men ser jeg til­ba­ge på tur­ne­rin­gen om et par ti­mer, er det sik­kert med sto­re, po­si­ti­ve ord,« si­ger Oli­ver Laurid­sen. Fun­ge­re­de ik­ke I mod­sa­et­ning til Ice Pa­la­ce i Moskva, hvor dan­sker­ne hu­se­re­de i grup­pe­spil­let, føl­te man na­e­sten, at man kun­ne sid­de med på ba­en­ken hos hol­de­ne i går. Man kun­ne hø­re, når puck­en ram­te stol­per­ne, og når der blev kom­mu­ni­ke­ret på isen i for­hold til, hvor lang tid, der var til­ba­ge i overel­ler un­der­tal. Og må­ske var der ik­ke højt nok til lof­tet i den lil­le hal. I hvert fald var der no­get, der ik­ke fun­ge­re­de, som det skul­le, hvis man spør­ger Lars El­ler.

»Jeg sy­nes ik­ke rig­tig, vi kom op på det ni­veau i dag, og det er ae­r­ger­ligt, for fin­ner­ne kør­te os ik­ke over på no­gen må­de. Det blev lidt stort (ne­der­la­get, red.) til sidst, for­di de fik nog­le bil­li­ge mål, men vi hav­de chan­cer nok i før­ste pe­ri­o­de til at sco­re to-tre mål, men det var stol­pe ud. Jan­nik (Han­sen, red.) har og­så en på stol­pen med fem mi­nut­ter igen, og sco­rer han til 2-3 dér, bli­ver det må­ske et an­det slut­re­sul­tat. Men over 60 mi­nut­ter kom vi ik­ke rig­tig op i det gear, jeg ger­ne hav­de set os gø­re,« si­ger Lars El­ler, der score­de Danmarks en­li­ge mål i går.

Men det dan­skeis ho­ck­eylands­hold kan­va e re stolt af ind­sat­sen i Rusland og ka­ne f te­ren vel­fortjent som­mer fe­ri­e­ta­get il OL-kva­li­fi­ka­tio­nen i Hvi­derusland med mas­ser af er­fa­ring og selv­til­lid i ba­ga­gen. Og det er be­stemt og­så en til­freds land­stra­e­ner, der snart ta­ger hul på na­e­ste ka­pi­tel.

»Jeg er så stolt over spil­ler­nes ind­sats. 11 po­int i grund­spil­let er jo en frem­ra­gen­de ind­sats fra hol­det. Der er man­ge ting, der skal byg­ges vi­de­re på. Vi har en god blan­ding af of­fen­siv is­ho­ck­ey, sam­ti­dig med at vi hol­der fast i en god de­fen­siv,« si­ger Jan Karls­son

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.