Det la­er­te vi af VM

BT - - VM I ISHOCKEY - Tekst: Ma­rie Lou­i­se Bal­ling

TAETTERE PÅ TOPPEN

Dan­mark er kom­met taettere på de di­rek­te mod­stan­de­re på ver­dens­rang­li­sten og kan og­så spil­le li­ge op med de sto­re na­tio­ner, når alt fla­sker sig

»Vi har spil­let godt. Nor­malt har det va­e­ret lidt op og ned i de her tur­ne­rin­ger, men vi har vel haft 30 dår­li­ge mi­nut­ter i år, og det var de sid­ste 30 mod rus­ser­ne, hvor de score­de syv-ot­te mål. El­lers var vi med i samt­li­ge kam­pe og har haft chan­cen for at vin­de dem. Spil­ler­ne er dyg­ti­ge­re, bred­den er bed­re, end den har va­e­ret tid­li­ge­re. Spil­ler­ne kom­mer fra bed­re liga­er, så de er vant til at spil­le på et hø­je­re ni­veau og kan va­e­re med.« Jan­nik Han­sen

KONTINUITET OG ER­FA­RING

Det er vig­tigt for Dan­mark, at stam­men på lands­hol­det spil­ler i Eu­ro­pa og kan ud­vik­le hol­det i lø­bet af he­le sa­e­so­nen. Og så skal der spil­les fle­re vig­ti­ge kam­pe

»Må­ske mang­ler vi er­fa­rin­gen. At vi kom­mer til at stå i de her kam­pe (kvart­fi­na­ler, red.) et par gan­ge, og at spe­ci­elt de un­ge spil­le­re for­står, at vi er taettere på, end vi selv tror. Må­ske na­e­ste gang el­ler na­e­ste gang igen, hvor vi går ud og spil­ler sådan en kamp, ved folk, hvor­dan det er, og at der bli­ver kamp om det i 60 mi­nut­ter. De un­ge spil­le­re skal la­e­re, at man kom­mer til VM, og så er kvart­fi­na­len må­let. Det er ik­ke en bonus, det er ik­ke held el­ler vind i ryg­gen. Hvis vi ar­bej­der hårdt og spil­ler, som vi kan og skal, kan vi og­så nå en kvart­fi­na­le.« Oli­ver Laurid­sen

FREM­TI­DEN SKAL SIKRES

Hvis Dan­mark skal fort­sa­et­te den op­ad­gå­en­de kur­ve, er det vig­tigt, at man bli­ver ved med at ud­vik­le ta­len­ter og gi­ver al­le lands­hold de bed­ste mu­lig­he­der for at pra­este­re.

»Vi skal fort­sa­et­te med at in­ve­ste­re i ung­doms­ar­bej­det og i ung­domslands­hol­de­ne. Vi skal ska­be de bedst mu­li­ge vil­kår for spil­ler­ne he­le vej­en ned, men for A-lands­hol­det af­ha­en­ger me­get af suc­ce­sen selv­føl­ge­lig af, hvem der kom­mer hjem fra Nor­da­me­ri­ka, og det er ba­re ting, der er ude af vo­res ha­en­der.« Lars El­ler

UDVISNINGER KO­STER

Ne­den­stå­en­de sa­et­nin­ger kør­te na­e­sten i ring i VMs før­ste dan­ske kam­pe, men det gør dem ik­ke min­dre san­de, hvil­ket Dan­mark og­så vi­ste mod slut­nin­gen af VM.

»Jeg sy­nes, vi spil­le­de rig­tig godt fem mod fem, men vi tog nog­le dum­me udvisninger. [...] Vi spil­ler ik­ke smart nok. Vi stop­per med at skøjte, og så kom­mer sta­ven li­ge op el­ler ned på be­ne­ne, og vi skal ba­re bli­ve smar­te­re. [...] Hav­de vi ik­ke ta­get li­ge så man­ge udvisninger, som vi gjor­de, kun­ne det ha­ve va­e­ret et an­det re­sul­tat. Vi skal va­e­re smar­te­re og bli­ve ved med at kø­re på, for vi spil­le­de godt, og vi spil­le­de rig­tig godt fem mod fem.« Ni­ko­laj Eh­lers

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.