VM-pra­e­sta­tion øger dansk OL-op­ti­mis­me

BT - - VM I ISHOCKEY - Ma­rie Lou­i­se Bal­ling | mlb@spor­ten.dk

Ef­ter 1-5-ne­der­la­get til Fin­land i VM kvart­fi­na­len i går og USAs sejr på straf­feslag over Tjek­ki­et i de­res kvart­fi­na­le lig­ger det fast, at Dan­mark tan­ge­rer sin bed­ste pla­ce­ring ved et VM no­gen­sin­de. Lands­hol­det slut­ter på en ot­ten­de­plads i årets tur­ne­ring og avan­ce­rer to plad­ser til nr. 13 på ver­dens­rang­li­sten. Det be­ty­der, at man kan få et lidt bed­re VM-pro­gram, end hol­det har va­e­ret ud­sat for i år med tre dob­belt-da­ge, hvor Dan­mark har spil­let to da­ge i tra­ek og mødt mod­stan­de­re, der har haft hvi­le­dag. På pa­pi­ret vil der og­så va­e­re sva­ge­re mod­stan­de­re i na­e­ste års grup­pe, men har man la­ert no­get

af VM 2016, er det, at in­gen mod­stan­de­re la­en­ge­re er let­te på det her ni­veau.

Dan­mark har og­så for­del af et gra­tis VM i 2017, der for lands­hol­dets ved­kom­men­de med stor sand­syn­lig­hed kom­mer til at fo­re­gå i Tys­kland (in­tet lig­ger fast, før VM er fa­er­dig­spil­let). Gra­tis for­stå­et på den må­de, at Dan­mark som va­ert­s­na­tion for VM i 2018 ik­ke kan ryk­ke ned na­e­ste år.

Der­med bør man kun­ne spil­le uden pres i de kam­pe, hvor ner­ver­ne nog­le gan­ge gør spil­let for­kram­pet. Men in­gen hold vil ha­ve det sid­den­de på sig, at man kun er med til VM, for­di man ik­ke kun­ne ryk­ke ned, som Tys­kland op­le­ve­de det i 2009.

Før­ste op­ga­ve for det dan­ske is­ho­ck­ey lands­hold bli­ver dog OL kva­li­fi­ka­tio­nen i sep­tem­ber, hvor Hvi­derusland, Slove­ni­en, Po­len og Dan­mark ka­em­per om en en­kelt OL-bil­let. En kort tur­ne­ring, hvor en­hver fejl kan va­e­re for­skel­len på suc­ces el­ler fi­a­sko. Al­le NHL-spil­le­re i spil »Vi skal ar­bej­de sam­men som hold og va­e­re klar fra start. I OL-kva­li­fi­ka­tio­nen kom­mer vi nok til at va­e­re fa­vo­rit i nog­le af kam­pe­ne ef­ter den­ne tur­ne­ring, men det ta­ger vi med,« si­ger Fre­de­rik Storm.

Med kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­rin­gens flyt­te­dag fra fe­bru­ar til sep­tem­ber bør Dan­mark kun­ne stil­le med det sta­er­ke­ste hold no­gen­sin­de, da sa­e­so­ner­ne i Nor­da­me­ri­ka ik­ke er be­gyndt end­nu. Får land­stra­e­ner Jan Karls­son rå­de­ret over al­le dan­ske NHL- og AHL-spil­le­re, er der in­gen tvivl hos Lars El­ler om, hvem der skal en tur til OL i Syd­korea i 2018:

»Spil­ler vi op til vo­res ni­veau, så skal vi kva­li­fi­ce­re os til OL.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.