EMIENENT

Mie Ø. Ni­el­sen vandt su­ve­ra­ent guld i 100 me­ter rygs­vøm­ning, mens Vik­tor Bro­mer måt­te nø­jes med sølv på 200 me­ter but­ter­fly ved EM i Lon­don

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Flem­m­ing Brandt | flb@spor­ten.dk

I af­tes bru­se­de ’Der er et yn­digt land’ ud af højt­ta­ler­ne i Lon­don Aqua­ti­cs Cen­ter, mens en ty­de­ligt be­va­egt Mie Ø. Ni­el­sen stod på det øver­ste trin på pra­e­mieskam­len.

Det var be­løn­nin­gen for, at hun tid­li­ge­re på af­te­nen hav­de vun­det fi­na­len i 100 me­ter rygs­vøm­ning ved EM på lang­ba­ne. Den 19-åri­ge Aal­borg-svøm­mer, som er dat­ter af den gam­le mester­svøm­mer Ben­ny Ni­el­sen, før­te fra start til slut og vandt i ti­den 58,73 ef­ter at ha­ve vendt i 28,61. Hun var su­ve­ra­ent i spid­sen halvvejs ef­ter det hår­de ud­la­eg, men selv om en del af hen­des for­spring blev spist af kon­kur­ren­ter­ne, var der ik­ke tvivl om sej­ren til sidst. Ti­den var sam­ti­dig ens­be­ty­den­de med en ny dansk og nor­disk re­kord.

»Jeg kun­ne svøm­me mit eget løb for­an fel­tet, og det hjalp. Jeg for­ven­te­de at svøm­me hur­ti­ge­re end i sem­fi­na­len. Det lyk­ke­des, så det var rig­tigt godt. Det er min per­son­li­ge re­kord, så jeg er vir­ke­lig glad. Selv­føl­ge­lig er der sta­dig no­get tra­e­ning, som vi skal la­ve in­den Rio, så jeg hå­ber selv­føl­ge­lig at kun­ne svøm­me end­nu hur­ti­ge­re,« sag­de den dan­ske guld­vin­der ef­ter lø­bet.

Mie Ø. Ni­el­sen vandt og­så EM i 100 me­ter rygs­vøm­ning i 2014, men den­gang måt­te hun de­le gul­det med un­gar­ske Kat­inka Hos­szu. Sid­ste år fik hun bron­ze ved VM i den sam­me di­sci­plin.

Sølv til Bro­mer

10 mi­nut­ter se­ne­re vandt Vik­tor Bro­mer af­te­nens an­den dan­ske me­dal­je. Han fik sølv på 200 me­ter but­ter­fly. Bro­mer svøm­me­de i ti­den 1.55,35, og han var der­med om­kring to et halvt se­kund ef­ter den su­ve­ra­e­ne guld­vin­der, Laszlo Cseh fra Un­garn. Cseh vandt i ti­den 1.52,91. Til gen­ga­eld var dan­ske­ren, som lå på an­den­plad­sen he­le vej­en, kun fi­re hund­re­de­le for­an bron­ze­vin­de­ren, Ta­mas Ken­de­resi fra Un­garn.

»Jeg har kun et ord for det her: Skuf­fen­de,« sag­de Bro­mer ef­ter fi­na­len.

23-åri­ge Bro­mer, der og­så kom­mer fra Aal­borg, var i lig­hed med Mie Ø. Ni­el­sen for­sva­ren­de eu­ro­pa­me­ster på di­stan­cen fra EM i Ber­lin i 2014.

Der­med har Dan­mark fo­re­lø­bigt vun­det tre me­dal­jer ved EM i svøm­ning. Tid­li­ge­re har Je­a­net­te Ot­te­sen vun­det sølv på 50 me­ter but­ter­fly. I af­ten er der en ny chan­ce, når Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen skal for­sø­ge at for­sva­re sit eu­ro­pa­mester­skab på 200 me­ter brystsvøm­ning. Hun kva­li­fi­ce­re­de sig i af­tes ved at vin­de sin se­mi­fi­na­le.

Jeg for­ven­te­de at svøm­me hur­ti­ge­re end i sem­fi­na­len. Det lyk­ke­des, så det var rig­tig godt Mie Ø. Ni­el­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.