Te­ste­det’

BT - - NYHEDER -

KOMMENTAR Det vir­ker overilet, at for­man­den for Uden­rigs­po­li­tisk Na­evn, Sø­ren Es­per­sen (DF), af­ly­ser en tur til den ame­ri­kan­ske ho­ved­stad, Was­hin­g­ton, til ef­ter­å­ret. Det me­ner po­li­tisk kom­men­ta­tor og che­fre­dak­tør for Jysk Fyn­s­ke Me­di­er, Tro­els My­len­berg.

DF’eren har be­slut­tet ik­ke at ta­ge af­sted, for­di Jep­pe Ko­fod (S) i et twe­et har skre­vet, at Es­per­sen skul­le ha­ve om­talt USA’s pra­esi­dent Ads­purgt af TV2, hvor­for der kun er hvi­de men­ne­sker i DFs an­non­ce, sva­rer DFs na­est­for­mand Sø­ren Es­per­sen: »Vi kun­ne da sag­tens ha­ve sat en neger ind, og hvad så?« Ba­ra­ck Oba­ma som »nig­ger«.

»Når tu­ren først er til sep­tem­ber kan det vir­ke som en hur­tig re­ak­tion, som ale­ne er med til at ska­be stør­re op­ma­er­k­som­hed om sagen, si­ger Tro­els My­len­berg, og til­fø­jer:

»Det er en un­der­lig skin­de­bat, som er skabt til de so­ci­a­le me­di­er. Man kun­ne godt be­de dem beg­ge om at kom­me ned fra tra­e­et. Man kun­ne ha­ve lyst til at spør­ge, om der ik­ke er en vok­sen til ste­de?,« si­ger Tro­els My­len­berg. og kon­fron­te­ret med den­ne vre­de, ud­ta­ler Sø­ren Es­per­sen: »Tag sådan en som Oba­ma – hvad er han? Vi ved godt hvad det dre­jer sig om. Man ta­ler jo om den før­ste neger i USA’s pra­esi­den­tem­be­de.« Ud­ta­lel­sen va­ek­ker ny vre­de. I en twit­ter­be­sked skri­ver Sø­ren Es­per­sen 18 maj, at han er ked af, hvis han har for­na­er­met no­gen. Han ud­dy­ber dog over for pres­sen, at han fort­sat vil bru­ge or­det neger: »Jeg vil bru­ge det ord igen og igen ved an­dre lej­lig­he­der. Det lig­ger dybt i mit vo­ka­bu­la­ri­um.« Sam­me dag ud­sen­der Jep­pe Ko­fo­ed (S) et twe­et med føl­gen­de ord­lyd: »DF Chair of Da­nish Par­li­a­ment Foreign Po­li­cy Com­mit­tee calls @ Ba­ra­ck­O­ba­ma first nig­ger Presi­dent. Scan­dal!« Trods ind­ven­din­ger om, at neger ik­ke di­rek­te kan over­sa­et­tes til ’nig­ger’, af­vi­ser Jep­pe Ko­fo­ed at tra­ek­ke twe­e­tet til­ba­ge og und­skyl­de. 20. maj op­ly­ser Sø­ren Es­per­sen, at han af­ly­ser en plan­lagt tur til Was­hin­g­ton i sep­tem­ber som føl­ge af Jep­pe Ko­fo­eds twe­et.

En an­non­ce­pla­kat fra Dansk Fol­ke­par­ti, der ha­en­ger over he­le lan­det, po­rtra­et­te­rer ot­te hvi­de men­ne­sker og en gol­den re­tri­e­ver un­der slo­ga­net ’Vo­res Dan­mark - Der er så me­get vi skal pas­se på’. Pla­ka­ten fø­rer til en mod­kampag­ne, hvor en grup­pe men­ne­sker med for­skel­lig hud­far­ve po­se­rer un­der sam­me slo­gan. Neger-ud­ta­lel­sen va­ek­ker stor vre­de,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.