Film om af­g­han­ske børn sik­rer dansk suc­ces i Can­nes

BT - - NYHEDER -

Den danskpro­du­ce­re­de spil­le­film ’Wolf and She­ep’ vandt i går Art Ci­ne­ma-pri­sen i pro­gram­met Di­rectors’ Fort­night på film­festi­va­len i Can­nes. Det op­ly­ser fil­mens halv­dan­ske pro­du­cent Katja Ado­mei.

Fil­men fo­re­går i Af­g­ha­ni­stan, hvor man føl­ger en flok hyr­debørn i bjer­ge­ne. Selv om der ik­ke er voks­ne i na­er­he­den, har bør­ne­ne en klar re­gel: Dren­ge og pi­ger må ik­ke va­e­re sam­men. Samt­li­ge rol­ler er be­sat af lo­ka­le af­g­han­ske ama­tørsku­e­spil­le­re. Og­så in­struk­tør Sha­hr­ba­noo Sa­dat er af­g­ha­ner. Pro­duk­tions­sel­ska­bet bag fil­men er Ado­meit Film, som er dansk og lig­ger i Kø­ben­havn.

»At vin­de den her pris be­ty­der jo alt. Alt. Det er en fan­ta­stisk film, sy­nes vi selv, og vi har haft et lil­le bud­get,« si­ger Katja Ado­meit.

»Vi fe­ster med champag­ne, og det skal vi gø­re re­sten af af­te­nen,« si­ger Katja Ado­meit.

Det Dan­ske Fil­min­sti­tut er en blandt man­ge for­skel­li­ge in­ve­sto­rer i fil­men. ’Wolf and She­ep’ ven­tes at få dansk bi­o­graf­pre­mi­e­re til ef­ter­å­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.