Kamp­fly-køb er en om­mer

BT - - NYHEDER -

OMREGNING Kamp­flypro­du­cen­ten Bo­e­ings mø­de med med­lem­mer­ne af Fol­ke­tin­gets For­svar­s­ud­valg tors­dag ef­ter­mid­dag har til­sy­ne­la­den­de bå­ret frugt. Det skri­ver Ber­ling­s­ke. Re­ge­rin­gen har i ste­det for blandt an­det Bo­e­ings Su­per Hor­net-fly valgt at pe­ge på Lo­ck­he­ed Mar­tins F-35-mo­del som Dan­marks nye kamp­fly.

På mø­det for­kla­re­de Deb­bie Rub, vi­ce­pra­esi­dent for Bo­e­ings kamp­fly­af­de­ling, at fir­ma­et ik­ke an­ser mi­ni­ste­ri­ets be­reg­ning af øko­no­mi­en i at kø­be Su­per Hor­net for at va­e­re ret­vi­sen­de.

Iføl­ge Bo­e­ing be­står pro­ble­met i kamp­fly­kon­to­rets be­reg­nin­ger dels i, at mi­ni­ste­ri­et ale­ne har vur­de­ret den dy­re­re Su­per Hor­net­mo­del med plads til to pi­lo­ter, dels i at kon­to­ret ta­ger ud­gangs­punkt i, at et nyt Su­per Hor­net-kamp­fly har en le­ve­tid på 6.000 fly­ve­ti­mer.

Det­te er iføl­ge Bo­e­ing ale­ne til­fa­el­det, hvis fly­et ope­re­rer fra et han­garskib. An­ven­der man fly­et un­der al­min­de­li­ge om­sta­en­dig­he­der, vil der iføl­ge Bo­e­ing va­e­re ta­le om en le­ve­tid på 9.500 fly­ve­ti­mer. Skal reg­ne på fly-køb igen På tors­da­gens mø­de be­slut­te­de ud­val­get at be­de For­svars­mi­ni­ste­ri­et om at reg­ne på øko­no­mi­en i Su­per Hor­net end­nu en gang - og den­ne gang vur­de­re kamp­fly­et ud fra en le­ve­tid på 9.500 fly­ve­ti­mer.

»Det vig­ti­ge for os er, at vi ik­ke va­el­ger fly på bag­grund af for­ker­te op­lys­nin­ger, så der­for har vi bedt om følsom­heds­be­reg­nin­ger­ne. Bå­de på de 9.500 fly­ve­ti­mer per fly­stel og på ét- og tosa­e­ders kamp­fly, li­ge­som vi har bedt om at få de to ting kom­bi­ne­ret,« si­ger for­svarsord­fø­rer Mar­tin Li­de­gaard (R) til Ber­ling­s­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.