Uven­tet vid­ne be­la­ster dr­ab­stil­talt sy­geple­jer­ske

BT - - NYHEDER -

En kol­le­ga til den 31-åri­ge sy­geple­jer­ske, der er til­talt for at ha­ve dra­ebt en ra­ek­ke pa­tien­ter på Ny­kø­bin­ng Fal­ster Sy­ge­hus, rev i går ef­ter­mid­dags ta­ep­pet va­ek un­der en cen­tral del af den til­tal­tes for­kla­ring. Som vid­ne i na­ev­nin­ge­tin­get for­kla­re­de sy­geple­jer­ske-kol­le­ga­en, at hun var sik­ker på, at en mand­lig pa­tient med epi­lepsi ik­ke hav­de få­et et nyt an­fald i lø­bet af den dra­ma­ti­ske nat på aku­taf­de­lin­gen mel­lem 28. fe­bru­ar og 1. marts sid­ste år, hvor tre pa­tien­ter dø­de og en fjer­de holdt op med at tra­ek­ke vej­ret, men blev genop­li­vet på et ha­en­gen­de hår.

Det kan vi­se sig at få stor be­tyd­ning for sagen.

Den til­tal­te C blev nem­lig set af en an­den kol­le­ga om nat­ten med to sprøjter i hån­den, mens hun stod bø­jet ind over sen­gen med den 73-åri­ge kvin­de, der iføl­ge an­kla­ge­skrif­tet var ud­sat for et drabs­for­søg med en livs­far­lig me­di­cin-co­ck­tail. Var fal­det til ro C har for­kla­ret sprøjter­ne med, at den ene af dem in­de­holdt ste­so­lid, som hun var på vej til at gi­ve epi­lepsi-pa­tien­ten på en an­den stue på af­de­lin­gen, for­di han hav­de få­et sta­er­ke og smer­te­ful­de kram­per un­der et plud­se­ligt an­fald sent om nat­ten.

Den for­kla­ring står nu i mod­sa­et­ning til i hvert fald fi­re an­dre vid­ners.

Først og frem­mest for­tal­te pa­tien­ten selv som vid­ne i ret­ten for et par uger si­den, at han ik­ke min­de­des no­get om et smer­te­fuldt kram­pe­an­fald sent om nat­ten.

Des­u­den har en an­den sy­geple­jer­ske-kol­le­ga, der og­så var på vagt den på­ga­el­den­de nat, for­kla­ret i vid­nes­kran­ken, at pa­tien­ten var fal­det fuld­sta­en­dig til ro, da hun tid­li­ge­re på nat­ten for­lod ham ef­ter per­son­ligt at ha­ve ret­tet op på den fejl­me­di­ci­ne­ring, som han var ble­vet ind­lagt med sent om af­te­nen.

Med sin er­fa­ring vur­de­re­de hun som vid­ne ka­te­go­risk og uden tø­ven, at han se­ne­re på nat­ten ik­ke vil­le få be­hov for yder­li­ge­re ste­so­lid. ’Groft for­søm­men­de’ En­de­lig har em­bedsla­e­gen fast­slå­et, at han vil­le fin­de det ’groft for­søm­men­de’, hvis den til­tal­te sy­geple­jer­ske i si­tu­a­tio­nen rent fak­tisk hav­de gi­vet epi­lepsi-pa­tien­ten yder­li­ge­re ste­so­lid, når hun ik­ke vid­ste, hvad kram­per­ne skyld­tes. Og her­til kom så alt­så fre­dag det se­ne­ste kol­le­gavid­nes for­kla­ring om, at og­så hun var sik­ker på, at epi­lepsi-pa­tien­ten ik­ke hav­de få­et et an­fald sent om nat­ten.

Iføl­ge TV Øst for­kla­re­de sy­geple­jer­ske-vid­net, at hun lø­ben­de så til pa­tien­ten nat­ten igen­nem, og des­u­den lå han med over­våg­nings­ap­pa­ra­tur, der lø­ben­de må­l­te hans blod­tryk og puls.

Det vil­le slå alarm, hvis han vit­ter­ligt hav­de få­et et kram­pe­an­fald, men vid­net hør­te in­tet. Vil­le blo­ke­re for vid­ne In­den kol­le­ga­en skul­le i vid­nes­kran­ken, for­søg­te for­sva­re­ren for den til­tal­te C for­ga­e­ves at få blo­ke­ret for an­kla­ge­rens øn­ske om at af­hø­re vid­net. Det ske­te med hen­vis­ning til, at vid­net tid­li­ge­re hav­de over­va­e­ret en en­kelt rets­dag fra til­hø­rer­ra­ek­ker­ne, for­di det op­rin­de­ligt ik­ke var tan­ken, at hun skul­le op­tra­e­de som vid­ne.

Vid­ner må nor­malt ik­ke over­va­e­re en rets­sag, før de selv er ble­vet af­hørt. Men un­der rets­sa­gen hen­vend­te hun sig selv til po­li­ti­et med sin vi­den, og de tre juri­di­ske dom­me­re så ik­ke no­get pro­blem i, at hen­des vid­neud­sagn kom til at ind­gå i be­vis­fø­rel­sen.

Den til­tal­te C har fra sin an­hol­del­se 1. marts i fjor na­eg­tet sig skyl­dig i de al­vor­li­ge an­kla­ger.

Der ven­tes at fal­de dom i sagen i slut­nin­gen af ju­ni. kun­ne godt ska­be no­get ja­lou­si,« sag­de vid­net.

I den for­bin­del­se na­ev­ner hun en hånd­fuld nav­ne fra hver af de to grup­per, som hun me­ner ek­si­ste­re­de på sy­ge­hu­sets aku­taf­de­ling.

Den an­den grup­pe ta­el­ler blandt an­det sy­geple­jer­sken PL, der i før­ste om­gang sør­ge­de for, at den til­tal­te blev meldt til po­li­ti­et.

An­kla­ger Mi­cha­el Bool­sen har dog sva­ert ved at tro, at split­tel­sen kan ha­ve va­e­ret så stor, at no­gen skul­le kun­ne fin­de på at be­skyl­de hin­an­den for at slå pa­tien­ter ihjel.

»Kan man fo­re­stil­le sig, at nog­le af kol­le­ger­ne skul­le øn­ske at ska­de hin­an­den? Var der had?,« vil­le an­kla­ge­ren vi­de.

»De brød sig ik­ke om os. Der var no­get ja­lou­si i for­hold til, at vi var po­pu­la­e­re. Vi var nog­le spra­el­ske, liv­li­ge, gla­de pi­ger,« lød sva­ret fra vid­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.