FAKTA

BT - - NYHEDER -

En 31-årig sy­geple­jer­ske er til­talt for med me­di­cin at ha­ve dra­ebt tre pa­tien­ter på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus, hvor hun ar­bej­de­de. Iføl­ge an­kla­gen for­søg­te hun og­så at dra­e­be en fjer­de pa­tient. Det før­ste drab skal va­e­re be­gå­et i 2012, mens de to øv­ri­ge drab og drabs­for­sø­get skal va­e­re sket på en en­kelt nat­te­vagt mel­lem 28. fe­bru­ar og 1. marts sid­ste år. Det er uklart, hvor­for en til­sy­ne­la­den­de dyg­tig sy­geple­jer­ske med en ka­e­re­ste og en lil­le dat­ter skul­le øn­ske at slå pa­tien­ter ihjel. Men en per­sonun­der­sø­gel­se har vist, at hun li­der af en så­kaldt hi­strio­nisk per­son­lig­heds­for­styr­rel­se. Ken­de­tegn ved li­del­sen er ’til­bø­je­lig­hed til dra­ma­ti­se­ring’, ’ego­cen­tri­ci­tet’ og ’mang­len­de tan­ke for an­dre’. Den til­tal­te na­eg­ter sig skyl­dig i al­le an­kla­ger. STØTTE En na­er ve­nin­de og kol­le­ga til en i dag dr­ab­stil­talt sy­geple­jer­ske er ik­ke i tvivl. Den 31-åri­ge kvin­de, der i me­re end 14 må­ne­der har va­e­ret spa­er­ret in­de i en cel­le un­der an­kla­ge for pa­tientdrab, er uskyl­dig. Mulig­vis er hun of­fer for et kom­plot.

Det er i hvert fald es­sen­sen af det vid­neud­sagn, ve­nin­den fre­dag le­ve­re­de ved Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster, da hun var ind­kaldt for at vid­ne i den us­a­ed­van­li­ge drabs­sag.

»C (den til­tal­te, red) er ka­er­lig og om­sorgs­fuld. Hun er der for si­ne pa­tien­ter, si­ne ven­ner og sin fa­mi­lie. Jeg vil­le til hver en tid la­eg­ge mit liv i hen­des ha­en­der,« for­kla­re­de den hø­je, kort­hå­re­de kvin­de fra vid­nes­kran­ken. Ond­s­in­det slad­der Den til­tal­te na­eg­ter sig da og­så skyl­dig i al­le an­kla­ger. Hun me­ner, at sagen bun­der i ond­s­in­det slad­der og ja­lou­si blandt sy­geple­jer­sker­ne på Ny­kø­bing F. Sy­ge­hus. Og den te­o­ri er ve­nin­den til­sy­ne­la­den­de klar til at be­kra­ef­te.

»C og jeg var po­pu­la­e­re. Det er ik­ke for­di, jeg skal sid­de og pud­se gl­o­ri­en. Men vi var vel­lid­te blandt an­dre an­sat­te og hos Falck-red­der­ne. Det Vi var vel­lid­te blandt an­dre an­sat­te. Det kun­ne godt ska­be no­get ja­lou­si

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.