BOTOX

BT - - NYHEDER -

UDEN SKAM Kul­turso­cio­log Emi­lia van Hau­en fik nok af for­dom­me og skam over botox-be­hand­lin­ger. Det gik op for den kend­te de­bat­tør, at man­ge kvin­der skju­ler, at de har få­et fo­re­ta­get den slags kos­me­ti­ske be­hand­lin­ger og skam­mer sig over dem. Selv la­eg­ger hun ik­ke skjul på, at hun har prø­vet bå­de botox og re­styla­ne.

»Mit mål med at ta­ge de­bat­ten åbent er at ska­be nog­le so­ci­a­le ram­mer, der gi­ver plads til, at al­le kan gø­re, hvad de selv fø­ler er rig­tigt for dem – uden at fø­le skam over det, for­di skam of­test er et ud­tryk for, at man fø­ler, at det, man gør, er for­kert,« si­ger hun.

Iføl­ge Emi­lia van Hau­en er der nem­lig in­tet for­kert, nyt el­ler ma­er­ke­ligt ved at aen­dre på sit ud­se­en­de.

»Vi men­ne­sker har til al­le ti­der ma­ni­p­u­le­ret med krop­pen for at gi­ve den et sa­er­ligt ud­tryk, så det er der in­tet nyt un­der so­len i. Men for­di botox og re­styla­ne er de ny­e­ste mid­ler, for­hol­der vi os kri­ti­ske over for dem,« si­ger hun.

Og det er ik­ke kun ud­se­en­det, som men­ne­sker iha­er­digt for­sø­ger at aen­dre på.

»Vi aen­drer på vo­res sind og hjer­ne ved at gå i te­ra­pi og bli­ve ud­dan­net. Det bli­ver be­trag­tet som bå­de godt og be­un­drings­va­er­digt. Vi må og­så ger­ne aen­dre på krop­pen, hvis det sker gen­nem tra­e­ning og kost. Men hvis vi aen­drer på vo­res ud­se­en­de via kos­me­ti­ske hja­el­pe­mid­ler, så ri­si­ke­rer vi at bli­ve be­dømt som over­fla­di­ske, uden selvva­erd og fal­ske,« si­ger hun og til­fø­jer:

»Det er dis­se for­dom­me, vi må slip­pe, for de tje­ner ik­ke til no­gens for­del. I ste­det skal vi ta­ge de­bat­ten om, hvad der ska­ber en sta­erk per­son­lig­hed og et godt liv.« TAVSHEDEN ER BRUDT Al­le kneb ga­el­der. Et lil­le snit her, et lil­le stik der. Jag­ten på den evi­ge ung­dom får fle­re og fle­re til at ty til be­hand­lin­ger med blandt an­det botox og re­styla­ne. At kom­me rynkerne til livs har al­drig va­e­ret let­te­re. Mulig­he­der­ne for be­hand­ling er man­ge, og mens det før var ta­bu­belagt at be­sø­ge en be­hand­lings­kli­nik, er det ef­ter­hån­den ble­vet al­ment ac­cep­ta­belt at ’sny­de’ lidt i jag­ten på det ung­dom­me­li­ge ud­se­en­de.

Iføl­ge Lou­i­se Ven­ne­gaard Mi­el­ke, der er spe­ci­al­la­e­ge i pla­stik­kirur­gi ved Ale­ris-Ham­let Ho­spi­ta­ler, vil den ten­dens fort­sa­et­te. Snart al­min­de­ligt »Om et par år er det sik­kert li­ge så al­min­de­ligt at få la­vet botox og re­styla­ne, som det er at gå til fri­sø­ren. Sådan er det al­le­re­de i USA. Der får man­ge la­vet botox i frokost­pau­sen, og det er ik­ke no­get, man skam­mer sig over,« si­ger Lou­i­se Ven­ne­gaard Mi­el­ke. I Dan­mark så­vel som i re­sten af ver­den er utal­li­ge ken­dis­ser – isa­er kvin­der – gen­nem åre­ne ble­vet be­skyldt for at ha­ve få­et fo­re­ta­get kos­me­ti­ske be­hand­lin­ger. Man­ge har be­na­eg­tet og har for­søgt at sky­de be­skyld­nin­ger­ne til jor­den, men ef­ter­hån­den ta­ler fle­re og fle­re åbent om, at de har va­e­ret en tur un­der kni­ven el­ler nå­len. In­gen grund til ta­bu En af de kend­te dan­ske­re, der har valgt at ta­ge bla­det fra mun­den er san­ge­r­in­de Julie Bert­hel­sen. Hun fik for ny­lig botox for før­ste gang, og det forta­el­ler hun åbent om. »Jeg sy­nes ik­ke, at der er no­gen grund til, at det skal va­e­re et ta­bu. Det er synd, at nog­le kvin­der skam­mer sig over det, for hvis man får det bed­re af at få fjer­net en ryn­ke, så sy­nes jeg da ba­re, at man skal gø­re det,« si­ger hun. Og der er fle­re og fle­re, der går i gang med at be­ka­em­pe rynkerne. Iføl­ge An­dreas Printzlau, der er for­mand i Dansk Sel­skab for Kos­me­tisk Pla­stik­kirur­gi, bli­ver der hvert år fo­re­ta­get me­re end 100.000 be­hand­lin­ger med botox og fillers i Dan­mark, og det tal er ste­get støt de se­ne­ste år. »Be­hand­lings­me­to­der­ne er i lø­bet af de sid­ste Botox Botox er et gift­stof, der bli­ver sprøjtet ind un­der hu­den og lam­mer mus­k­ler­ne i det be­rør­te om­rå­de. Mus­k­ler­ne for­hin­dres der­ved i at tra­ek­ke sig sam­men og ska­be ryn­ker. Botox bru­ges bå­de til at be­hand­le ryn­ker og til at fore­byg­ge. Virk­ning: 3-6 må­ne­der. Pris: 2.000-3.200 kr. pr. be­hand­ling. Ulem­per: Ved over­dre­ven brug ri­si­ke­rer man at mi­ste an­sigts­mi­mi­k­ken og få et kun­stigt ud­se­en­de. Hvis la­e­gen/sy­geple­jer­sken stik­ker for­kert, kan de for­ker­te mus­k­ler bli­ve lam­met. Fillers Den mest al­min­de­li­ge form for fillers er re­styla­ne. Fillers er en gel, der sprøjtes ind un­der hu­den og gi­ver fyl­de til det be­rør­te om­rå­de. På den må­de bli­ver hu­den spa­endt ud, og ryn­ker og fu­rer for­svin­der. Virk­ning: 0,5-2 år. Der­u­d­over fin­des der per­ma­nen­te be­hand­lin­ger. Pris: 2.000-10.000 kr. pr. be­hand­ling. Ulem­per: Ri­si­ko for in­fek­tion. 10 år ble­vet me­re kon­trol­le­re­de og min­dre ri­si­ko­fyld­te. Det har få­et fle­re til at gen­nem­gå en be­hand­ling, og i takt med at det bli­ver me­re ud­bredt at få be­hand­let si­ne ryn­ker, bli­ver det na­tur­lig­vis og­så min­dre ta­bu­belagt,« si­ger An­dreas Printzlau. En mo­der­ne trend For hud­la­e­ge Jør­gen Es­mann er det ty­de­ligt, at der er sket en aen­dring i folks hold­ning til kos­me­ti­ske be­hand­lin­ger. Han ejer Jør­gen Es­mann La­ser­kirur­gisk Kli­nik og har va­e­ret i bran­chen i 20 år.

»Tid­li­ge­re hav­de jeg fle­re pa­tien­ter, som na­er­mest syn­tes, at det var pin­ligt at få be­hand­let ryn­ker. Det ser jeg sja­el­dent i dag. Nu er ryn­ke­be­hand­lin­ger ble­vet en mo­der­ne trend, og man­ge pa­tien­ter vi­ser stolt re­sul­ta­ter­ne frem til de­res ven­ner,« si­ger han.

Iføl­ge pla­stik­kirurg Lou­i­se Meil­ke er det po­si­tivt, at det ik­ke la­en­ge­re er så skam­fuldt at gå i krig mod rynkerne.

»Jeg sy­nes, at det er en rig­tig god ud­vik­ling, at fle­re – isa­er kvin­der – tør stå ved sig selv, og i mi­ne øj­ne vi­ser det styr­ke at tur­de in­drøm­me, at man har få­et kor­ri­ge­ret sit ud­se­en­de,« si­ger hun og til­fø­jer:

»Det bre­der sig som bøl­ger. Når først der er en, der stil­ler sig frem og ta­ler åbent om kos­me­ti­ske be­hand­lin­ger, gi­ver det an­dre mod til at gø­re det sam­me.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.