34-årig dømt for drabs­for­søg i mis­sionsk mil­jø

BT - - NYHEDER -

En 34-årig mand er ved Ret­ten i Aar­hus fre­dag ble­vet dømt for for­søg på mand­drab på en 28-årig kvin­de i au­gust sid­ste år og blev idømt en an­brin­gel­ses­straf på ube­stemt tid.

Den døm­te op­søg­te kvin­den på en adres­se i Åbyhøj, hvor han med en brød­k­niv stak og skar hen­de i an­sig­tet, på hal­sen og på krop­pen.

Det lyk­ke­des dog de an­dre til­ste­de­va­e­ren­de at ska­er­me kvin­den, så hun fik mu­lig­hed for at flyg­te fra ste­det.

Det kom se­ne­re frem i blandt an­det År­hus Stift­s­ti­den­de og BT, at an­gre­bet mod kvin­den fandt sted ved In­dre Mis­sion Ung­doms aar­hu­si­an­ske ho­ved­sa­e­de, og at ger­nings­man­den tid­li­ge­re hav­de va­e­ret en del af det re­li­gi­øse fa­el­les­skab.

Man­den hav­de kun er­kendt grov vold, men blev alt­så dømt for drabs­for­søg. An­kla­ge­ren i sagen, Dort­he Lys­gaard, er­kla­e­rer sig til­freds.

»Jeg er me­get til­freds med, at ret­ten fandt, at der med vid­ne­for­kla­rin­ger, ska­der på den foru­ret­te­de og øv­ri­ge om­sta­en­dig­he­der var grund­lag for en dom­fa­el­del­se for for­søg på mand­drab frem for grov vold,« si­ger Dort­he Lys­gaard.

Den døm­te ud­bad sig be­ta­enk­nings­tid i for­hold til en even­tu­el an­ke af dom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.