PÅ MODE

BT - - NYHEDER -

BLOGGER, 36 ÅR Hvad har du få­et la­vet? Jeg be­gynd­te med botox for cir­ka syv år si­den. Si­den har jeg få­et botox mel­lem øj­ne­ne og i pan­den fle­re gan­ge, men i nog­le pe­ri­o­der er jeg og­så helt na­tur­lig. Hvor­for får du botox? Jeg kan godt li­de at sa­et­te ti­den og al­drin­gen i stå, og min hud er lidt et ømt punkt for mig. Jeg har tid­li­ge­re dø­jet me­get med ak­ne og pig­ment­for­an­drin­ger, så det be­ty­der me­get for mig, at min hud er pa­en. Bli­ver det al­drig for me­get? Jo, uden tvivl! Nog­le gan­ge har jeg set mig selv i tv el­ler på et foto og ta­enkt: ’Det er da løgn! Ser jeg sådan ud?’ Så har jeg få­et så me­get botox, at jeg har mi­stet min mi­mik, og det er jo ik­ke me­nin­gen. Alt med må­de. Hvor­for er det slemt at ha­ve lidt ryn­ker? Det sy­nes jeg fak­tisk hel­ler ik­ke, at det er. Ryn­ker er dej­li­ge og char­me­ren­de, og de gi­ver liv til an­sig­tet. Men hvis jeg ik­ke har få­et botox i lang tid, bli­ver rynkerne så dy­be, at ma­keup­pen sa­et­ter sig i linjer­ne, og det ir­ri­te­rer mig. Det er alt­så ba­re ik­ke så fedt at ma­le på et krøl­let la­er­red. Er glat hud lig med skøn­hed? Det kom­mer me­get an på, hvor man er i li­vet. Det vil­le jo se un­der­ligt ud, hvis jeg var 80 år og helt stram i an­sig­tet. Det hand­ler om at fin­de en mel­lemvej. Hvor­for ta­ler du åbent om det? Jeg ser in­gen grund til at skam­me mig over at få botox. For mig er det vit­ter­ligt ik­ke an­der­le­des end at få far­vet hår. Er det ik­ke lidt snyd at kor­ri­ge­re sit ud­se­en­de på den må­de? Det er da to­talt snyd! Men jeg sny­der ger­ne, hvor jeg kan! SAN­GE­R­IN­DE, 36 ÅR Hvad har du få­et la­vet? For en må­ned si­den fik jeg re­styla­ne i pan­den for før­ste gang, og det har jeg pla­ner om at fort­sa­et­te med. Hvor­for? Over­ord­net set er jeg rig­tig glad for mit ud­se­en­de, men jeg hav­de få­et en god ge­di­gen be­kym­rings­ryn­ke i pan­den, som jeg var de­ci­de­ret ked af. Hvor­dan er re­sul­ta­tet ble­vet? Jeg bli­ver sta­dig helt over­ra­sket hver mor­gen, når jeg ser mig i spej­let. Jeg har få­et fem år til­ba­ge, og det er så dej­ligt! Hvor­for ac­cep­te­rer du ik­ke ba­re, at hu­den bli­ver ae­l­dre at se på? Egent­lig sy­nes jeg ik­ke, at ryn­ker er slem­me, men jeg fø­ler mig ba­re ik­ke klar til dem. Men­talt er jeg ik­ke nå­et en al­der, hvor jeg sy­nes, at jeg er klar til at ha­ve ryn­ker og gråt hår, så jeg skju­ler al­der­s­teg­ne­ne med hår­far­ve og re­styla­ne. Hvor­for ta­ler du åbent om din be­hand­ling? De un­ge har fak­tisk in­spi­re­ret mig rig­tig me­get. De ta­ler om botox og re­styla­ne, som om det er det mest na­tur­li­ge i ver­den, mens man­ge af os lidt ae­l­dre sid­der med en mas­se for­dom­me. Jeg sy­nes ik­ke, at der er no­gen grund til, at det skal va­e­re et ta­bu, og jeg har for­søgt at bru­ge min po­si­tion til at ska­be lidt me­re åben­hed om kos­me­ti­ske be­hand­lin­ger. Er glat hud al­tid lig skøn­hed? Nej, det kan hur­tigt bli­ve for me­get. For mig hand­ler det om, at det skal se na­tur­ligt ud, og jeg har be­stemt in­gen in­ten­tio­ner om at lig­ne en Bar­bie­duk­ke, når jeg er 70. MODESKABER, 72 ÅR Hvad har du få­et la­vet? For et års tid si­den fik jeg løf­tet mi­ne øjen­låg, og i be­gyn­del­sen af maj fik jeg fjer­net mi­ne po­ser un­der øj­ne­ne. Hvor­for? Jeg fik løf­tet øjen­lå­ge­ne af prak­ti­ske år­sa­ger, så jeg bed­re kun­ne se. Po­ser­ne un­der øj­ne­ne fik jeg fjer­net, for­di jeg sim­pelt­hen ik­ke kun­ne hol­de ud at se på de ha­en­ge­kø­jer la­en­ge­re. Når jeg kig­ge­de mig selv i spej­let, var jeg ik­ke til­freds, og de tra­eng­te til at bli­ve la­vet. Hvad sy­nes du om re­sul­ta­tet? Jeg er rig­tig glad! Jeg er for­fa­en­ge­lig, og det er vig­tigt for mig at se godt ud så la­en­ge som mu­ligt. Hvor­for ac­cep­te­rer du ik­ke ba­re, at krop­pen bli­ver ae­l­dre at se på? Det gør jeg og­så. Jeg er mig min al­der be­vidst, og jeg vil ik­ke lig­ne en på 17 år. Jeg er glad for mi­ne ryn­ker, men po­ser­ne un­der øj­ne­ne var ba­re ble­vet for sto­re, og jeg føl­te trang til at få dem fjer­net. Er det ik­ke lidt snyd at kor­ri­ge­re sit ud­se­en­de på den må­de? Nej, jeg sy­nes ik­ke, at det er snyd. Der er in­tet kun­stigt ved det, jeg har få­et la­vet, og hvor­for ik­ke be­nyt­te sig af mu­lig­he­den, når nu den er der? Hvor­for ta­ler du åbent om di­ne ind­greb? Jeg sa­et­ter en ae­re i at va­e­re ae­r­lig, og jeg ser in­gen grund til at hol­de det hem­me­ligt, at jeg har få­et ret­tet mi­ne øj­ne. Hvor­for skul­le jeg gø­re det? Jeg skam­mer mig jo hel­ler ik­ke, når jeg har va­e­ret hos tand­la­e­gen. For mig er der in­tet una­tur­ligt over det, jeg har få­et la­vet. Hvad er den na­e­ste kos­me­ti­ske be­hand­ling, du skal ha­ve la­vet? Jeg skal ik­ke ha­ve la­vet me­re. Man må ger­ne kun­ne se, at jeg har le­vet. Jeg sa­et­ter en ae­re i at va­e­re ae­r­lig, og jeg ser in­gen grund til at hol­de det hem­me­ligt, at jeg har få­et ret­tet mi­ne øj­ne. Hvor­for skul­le jeg gø­re det?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.