Und­gå luksus-fa­el­den med elek­tri­ske stød

BT - - NYHEDER -

de­res pen­ge, kan man spør­ge. Med pro­gram­mer som ’Luksus­fa­el­den’ in men­te kan man må­ske kom­me på et par styk­ker, der vil­le ha­ve me­get godt af et stød i ny og nae el­ler at ta­ge den uld­ne swe­a­ter på der­hjem­me i ste­det for at fy­re for grås­pur­ve­ne.

»Vil­jestyr­ke er su­per – hvis man har den, men det er det alt­så ik­ke al­le, der har,« som Web­ber si­ger det til BBC,

Han ta­en­ker end­nu vi­de­re i frem­ti­den – f.eks. at ens bil kan til­slut­tes sam­me sy­stem og kø­re me­re øko­no­misk – la­es lang­som­me­re – end man selv hav­de ta­enkt sig.

Der er dog end­nu in­gen ban­ker, der har meldt ud, at de er klar til at ind­gå sam­ar­bej­de, og det er be­stemt hel­ler ik­ke al­le eks­per­ter, der er li­ge be­gej­stre­de for ide­en.

»For­di en­he­den kan for­bin­des med folks bank­kon­ti, ri­si­ke­rer den at la­de dø­ren stå vidt åben for cy­ber­kri­mi­nel­le, der så kan få ad­gang til folks ban­kop­lys­nin­ger,« si­ger Li­viu Ito­a­fa, der for­sker i it-sik­ker­hed, til Te­le­graph.

In­tel­li­gent En­viron­ments in­si­ste­rer på, at sy­ste­met er sik­kert, men og­så pro­fes­sor Alan Woodward, der er eks­pert i cy­ber­sik­ker­hed og un­der­vi­ser ved Sur­rey Uni­ver­si­tet, er va­len ved ten­den­sen med at sam­kø­re al­le vo­res di­gi­ta­le en­he­der.

Alan Woodward me­ner, at det ska­ber stør­re ri­si­ko for sik­ker­heds­bri­ster. Som han si­ger til BBC:

»Jeg er klar over, at den­ne tek­no­lo­gi bli­ver ud­vik­let med go­de in­ten­tio­ner, men dem er vej­en til Hel­ve­de bro­lagt med.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.