Me­xi­co vil nu ud­le­ve­re be­ryg­tet narko­ba­ron til USA

BT - - NYHEDER -

Vej­en er nu ba­net for, at den be­ryg­te­de narko­ba­ron og ud­bry­der­kon­ge Jo­aquin ’El Cha­po’ Guz­man kan bli­ve ud­le­ve­ret til USA.

Me­xi­cos Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um har fre­dag sagt, at de til­la­der ud­le­ve­rin­gen af ’El Cha­po’, og at de har få­et ga­ran­ti for, at han ik­ke vil bli­ve dømt til dø­den i USA, skri­ver Reu­ters.

Det er uklart, hvor­når han kan flyt­tes, men iføl­ge mi­ni­ste­ri­et vil han kom­me for ret­ten i de to sta­ter Te­xas og Ca­li­for­ni­en, hvor han i beg­ge sta­ter er an­kla­get for narko­ti­ka og mord.

Guz­man hav­de sid­ste som­mer held til at flyg­te fra det top­sik­re­de Al­ti­pla­no-fa­engsel i Me­xi­co via en lang tun­nel, der før­te op til hans cel­le.

Flug­ten ske­te kun få uger ef­ter USAs krav om ud­le­ve­ring, men ef­ter et halvt år på fri fod blev Guz­man dog an­holdt i be­gyn­del­sen af året af me­xi­can­ske eli­te­sol­da­ter. Til­ba­ge bag trem­mer Han er nu til­ba­ge bag trem­mer i det me­xi­can­ske fa­engselsva­e­sen, hvor han skal sid­de, ind­til han kan ud­le­ve­res til USA.

An­hol­del­sen og ud­le­ve­rin­gen af ’El Cha­po’ kan for­bed­re sam­ar­bej­det mel­lem Me­xi­co og USA, hvor der er en ud­bredt mi­stan­ke om, at man­ge højt­stå­en­de me­xi­ca­ne­re sam­ar­bej­der med narko­kar­tel­ler­ne.

Det er ik­ke før­ste gang, at den 57-åri­ge Guz­man, hvis Si­na­loa-kar­tel har smug­let stof­fer til det me­ste af ver­den, har va­e­ret på flugt.

I 2001 lyk­ke­des det ham at flyg­te fra et fa­engsel ved at gem­me sig i en vogn med va­ske­tøj. Men ef­ter 13 år på flugt blev han an­holdt i 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.