Ja, dan­sker­ne skal ud­vi­se me­re om­tan­ke Nej, vi skal ik­ke ha­ve en bø­de­kul­tur

BT - - DEBAT -

STEEN BORDING AN­DER­SEN

at 20-25 pro­cent af re­ser­ve­re­de ma­te­ri­a­ler, som i prin­cip­pet er be­slag­lagt af én per­son, ik­ke bli­ver hen­tet, så sy­nes vi, at det er vig­tigt at prø­ve at aen­dre folks va­ner. Det er ae­r­ger­ligt, at man på land­s­plan har spildt man­ge mil­li­o­ner kro­ner på ma­te­ri­a­ler, som i vir­ke­lig­he­den kun­ne va­e­re lånt ud til an­dre. Må­ske hand­ler det om, at folk skal ha­ve lidt me­re om­tan­ke, så man hu­sker, at der k an v ae­re an­dre, som ger­ne vil lå­ne ens re­ser­ve­re­de ma­te­ri­a­le.

NÅR VI SER,

MOGENS JENSEN

et bø­de­sy­stem ved for sent af­le­ve­re­re­de bø­ger, og jeg sy­nes ge­ne­relt, at man skal va­e­re me­get var­som med at ind­fø­re bø­der i det of­fent­li­ge sy­stem. Det er ik­ke po­si­tivt, hvis vi får op­byg­get en bø­de­kul­tur i det of­fent­li­ge sy­stem i for­hold til den of­fent­li­ge ser­vi­ce. Men man kan godt over­ve­je at ind­fø­re bø­der, hvis for­bru­ger­ne fo­re­ta­ger sig no­get, el­ler la­der va­e­re med at fo­re­ta­ge sig no­get i for­hold til, at det med­fø­rer om­kost­nin­ger. Al­le ved, at der ud­de­les bø­der, hvis man ik­ke af­le­ve­rer bø­ger i ret­te tid, så det er en mu­lig­hed at ud­byg­ge det, men jeg er ik­ke umid­del­bart til­ha­en­ger af det. I et sy­stem af den­ne ty­pe vil der al­tid va­e­re folk, der en­ten glem­mer at hen­te el­ler af­le­ve­re bø­ger. El­ler på an­den vis af­vi­ger fra nor­ma­len.

VI HAR AL­LE­RE­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.