’ ’

BT - - DEBAT -

Vi ser, at der man­ge go­de grun­de

er ef­ter­s­purgt til, at man ik­ke skal bru­ge ma­te­ri­a­let la­en­ge­re, og det er og­så i or­den. Det er ma­te­ri­a­le, som ik­ke det, vi vil gri­be ind over­for. Vi skal

står til in­gen blot hu­ske folk på at af­be­stil­le ma­te­ri­a­let,

ver­dens nyt­te så an­dre kan få gavn af det. For det er, som alt an­det i den of­fent­li­ge sek­tor, en knap res­sour­ce, hvor man­ge ma­te­ri­a­ler vi har til rå­dig­hed på vo­res bi­bli­o­te­ker. Vi ser, at der er ef­ter­s­purgt ma­te­ri­a­le, som står til in­gen ver­dens nyt­te. Og det er ae­r­ger­ligt. Vi vil se, hvad bø­de­r­ne med­fø­rer, og hvis re­sul­ta­ter­ne er, at der sker et mar­kant fald i an­tal­let af ud­lån, så har vi skudt os selv i fo­den. Men det tror jeg ik­ke kom­mer til at ske.

DER KAN VA­E­RE

på, at der kan va­e­re nog­le so­ci­a­le ud­for­drin­ger, og vi er ik­ke ude på at ram­me nog­le so­ci­alt sva­ge grup­per. Men jeg tror, at langt de fle­ste vil for­stå, at det er vig­tigt, at vi ik­ke spil­der vo­res res­sour­cer, men at vi gi­ver ad­gang til så man­ge ma­te­ri­a­ler som mu­ligt.

VI ER OPMAERKSOMME

ik­ke af­ska­e­re no­gen fra at bru­ge bi­bli­o­te­ker­ne. Det vil sna­re­re med­fø­re, at folk ta­en­ker sig om en ek­stra gang i for­hold til at be­stil­le ma­te­ri­a­le hjem, hvis man ri­si­ke­rer at få en bø­de, for­di man ik­ke af­hen­ter det. Så på den må­de kan det godt vir­ke po­si­tivt i for­hold til at re­gu­le­re folks ad­fa­erd, så de ik­ke be­stil­ler no­get hjem, som de egent­lig ik­ke har brug for. El­ler i hvert fald ik­ke har så me­get brug for, at de gi­der hen­te det. Kom­mer det til, at man skal be­ta­le bø­der, hvis man ik­ke af­hen­ter si­ne re­ser­va­tio­ner, er det selv­føl­ge­lig en stør­re be­last­ning for dem, der ik­ke har så man­ge pen­ge, alt­så de so­ci­alt dår­ligt stil­le­de. Men hvis ho­ved­par­ten af for­bru­ger­ne er folk fra hø­je­re so­ci­a­le lag, så er det ik­ke en stor be­last­ning.

DET VIL FORMENTLIG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.