Forta­el­lin­gen om Dan­mark

Po­li­ti­ke­re

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Po­li­ti­ke­re be­skyl­der ja­evn­ligt hin­an­den for at ska­de Dan­marks om­døm­me. Se­ne­st er be­skyld­nin­gen ret­tet fra Dansk Fol­ke­par­ti mod so­ci­al­de­mo­kra­ten Jep­pe Ko­fod. Hvor­for kom­mer be­skyld­nin­ger­ne? Nog­le gan­ge har de rod i en re­gu­la­er po­li­tisk ue­nig­hed, f.eks. den grøn­ne dags­or­den, men an­dre gan­ge lig­ner det me­re et ka­rak­tér­mord på en mod­stan­der, som man så rå­ber ad i den kraf­tig­ste me­ga­fon, man kan fin­de. Om­ta­le af Dan­mark i in­ter­na­tio­na­le me­di­er kan nem­lig sta­dig gi­ve de fle­ste et sug i ma­ven. Og i hvert fald kan det skaf­fe om­ta­le i dan­ske me­di­er, når in­ter­na­tio­na­le me­di­er skri­ver om Dan­mark. Hvad er de se­ne­ste ek­semp­ler? Det po­si­ti­ve ek­sem­pel er stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sens ta­le ved en sta­te din­ner i Det Hvi­de Hus for ny­lig. Men den­ne uge har og­så budt på to ek­semp­ler på ne­ga­ti­ve bud­ska­ber, nem­lig fra Mogens Lyk­ke­toft, der er for­mand for FNs ge­ne­ral­for­sam­ling, som kri­ti­se­rer re­ge­rin­gens kli­map oli­tik . Og Jep­pe Ko­fod, som er med­lem af Eu­ro­pa-Par­la­men­tet for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, der - som re­ak­tion på Sø­ren Es­per­sens brug af or­det ’neger’ - twe­e­te­de på en­gelsk, at Es­per­sen hav­de kaldt pra­esi­dent Oba­ma for ’nig­ger’. Twee-tet blev vel at be­ma­er­ke sendt di­rek­te til pra­esi­den­tens Twit­ter­navn. Hvad er tid­li­ge­re ek­semp­ler? nog­le gan­ge tra­ek­ker frem. I al al­min­de­lig­hed rej­ser vi rundt med en ri­me­lig po­si­tiv H.C. An­der­sen­forta­el­ling. Be­ty­der det no­get? Ja, na­tio­ner er sta­er­ke brands, li­ge­som pro­duk­ti­ver, virk­som­he­der, par­ti­er og per­so­ner er det. Det har en må­l­bar ef­fekt på af­sa­et­ning af dan­ske va­rer og po­li­tisk gen­nem­slags­kraft. Vis­se for­ske­re pe­ger end­da på, at en lands brand er li­ge så vig­tigt el­ler vig­ti­ge­re end de va­rer, lan­det pro­du­ce­rer og sa­el­ger. Der­for ar­bej­der de fle­ste lan­de og­så med det, der kal­des ’pu­blic diplo­ma­cy’, hvor uden­rig­stje­ne­ster­ne i vir­ke­lig­he­den er ude at la­ve spin på na­tio­nens veg­ne. Det gør de lø­ben­de, men de gør det og­så i kri­ser. For ny­lig i for­bin­del­se med smyk­ke­loven. Be­ty­der det så no­get, når po­li­ti­ker­ne frem­ha­e­ver det ne­ga­ti­ve? Ja og nej. Hvis det blot bli­ver til et par in­ter­na­tio­na­le avis­ar­tik­ler, så er det slet ik­ke no­get, der er sta­er­kt nok til at bi­de en luns af det H.C. An­der­sen-brand, der er byg­get op gen­nem år­hund­re­der. Det bli­ver en lil­le prut i Lim­fjor­den. Men hvis det ud­vik­ler sig til en in­ter­na­tio­nal shit storm, så ko­ster det kro­ner og ører på dansk eks­port i en pe­ri­o­de som kan va­re alt fra en må­ned til et år­ti. Og det ko­ster ind­fly­del­se for for dan­ske po­li­ti­ke­re og diplo­ma­ter. Hvad så med ugens ek­semp­ler? Mogens Lyk­ke­tofts mel­ding om Dan­marks grøn­ne pro­fil kan ik­ke rok­ke ved det grøn­ne brand, der er byg­get op over år­ti­er. Vi er ba­re vind­møl­le­na­tio­nen. Og Jep­pe Ko­fods twe­et er nok trods alt og­så for småt. Der­for skal de to mel­din­ger og­så ses i en dansk sam­men­ha­eng. De er ind­s­park i den dan­ske de­bat - li­ge­som be­skyld­nin­ger­ne om, at de kan ska­de Dan­marks om­døm­me, er.

Men som vi la­er­te af Muham­med­kri­sen, så be­hø­ver der ik­ke at va­e­re no­get om snak­ken, for at der kan rej­se sig en in­ter­na­tio­nal shit­storm. Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.