’ ’

BT - - DEBAT -

Ik­ke no­get, der er sta­er­kt nok til at bi­de en luns af det H.C. An­der­sen­brand, der er byg­get op gen­nem år­hund­re­der

Man kan tra­ek­ke man­ge frem, men det er ik­ke så la­en­ge si­den, vi hav­de en de­bat om, hvor­vidt det var dan­ske EU-po­li­ti­ke­res skyld, at der in­ter­na­tio­nalt op­stod ne­ga­tiv om­ta­le af den så­kald­te ’smyk­ke­lov’, li­ge­som der var hef­tig de­bat om, hvor­vidt re­ge­rin­gens asyl-an­non­cer var til ska­de for Dan­marks om­døm­me. Der har og­så va­e­ret en fi­nur­lig dansk de­bat om, at tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning-Sch­midt for­tal­te på Wor­ld Eco­no­mic Forum i Da­vos, at Dan­mark var gå­et ’re­for­ma­mok’, li­ge­som tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster An­ders Fogh Ras­mus­sens ’fle­xi­curi­ty’ har af­født de­bat om, hvor­vidt det var et godt og ret­fa­er­digt bil­le­de at teg­ne af Dan­mark. Hvad me­ner dan­sker­ne? Spør­ger man den al­min­de­li­ge dan­sker, så vil de fle­ste frem­ha­e­ve, at vi er to­le­ran­te, at vi er ver­dens lyk­ke­lig­ste folk, et me­get li­ge sam­fund med gra­tis ad­gang til sund­hed og ud­dan­nel­se, og at vi har et højt skat­te­tryk. Et få­tal vil frem­ha­e­ve de ne­ga­ti­ve ting, som po­li­ti­ker­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.