Bi­ler Fir­ma­bi­ler­ne bli­ver stør­re

BT - - BILER -

PREMIUM for dan­ske virk­som­he­der og kom­mu­ner. »Al­le­re­de før af­gifts­nedsa­et­tel­ser­ne så vi en ten­dens til, at fle­re fir­ma­bil­bru­ge­re var vil­li­ge til at be­ta­le lidt ek­stra for en bil.

Den ten­dens har ta­get yder­li­ge­re fart i årets før­ste må­ne­der, så end­nu fle­re nu va­el­ger bi­ler i klas­sen over den, de kør­te i før,« si­ger Lars Eeg­holm, adm. di­rek­tør i Lea­sePlan Dan­mark. Fle­re pen­ge, stør­re kon­kur­ren­ce Iføl­ge Lea­sePlan Dan­mark er for­kla­rin­gen, at der er kom­met me­re luft i bud­get­ter­ne, men og­så at der ge­ne­relt er stor kon­kur­ren­ce mel­lem de for­skel­li­ge bil­pro­du­cen­ter:

»Den øge­de kon­kur­ren­ce i de øv­re seg­men­ter har be­ty­det, at pri­ser­ne re­elt er fal­det i de se­ne­ste år. De mest to­ne­an­gi­ven­de spil­le­re i seg­men­tet har grad­vist sa­en­ket de­res be­skat­nings­pri­ser, og sam­ti­dig har de øget bi­ler­nes ud­styrsni­veau og mo­tory­del­ser. Der­for har fir­ma­bil-bru­ge­re, der nor­malt vil­le lea­se en bil i seg­men­tet un­der, nu få­et mu­lig­hed for at få en pre­mi­um­bil,« for­kla­rer Lars Eeg­holm.

Øverst på li­sten over fir­ma­bi­ler i 2016 er sid­ste års fa­vo­rit Volkswa­gen Pas­sat. Der­ef­ter kom­mer BMW 3-se­rie, som er sprun­get op fra en ni­en­de­plads sid­ste år, og Ford Mon­deo. Al­le sam­men vel­kend­te fir­ma­bi­ler i det hø­je seg­ment.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.