Vol­vo vil la­ve små luksus­bi­ler

BT - - BILER -

Vol­vo har nu pra­e­sen­te­ret af­lø­se­ren for den ’lil­le’ Vol­vo, V40, og re­sul­ta­tet må si­ges at va­e­re gan­ske at­trak­tivt, ak­ku­rat som de al­le­re­de lan­ce­re­de XC90 og V90/S90, der er på vej se­ne­re på året. Bi­ler­ne bli­ver de før­ste, der skal byg­ges på Vol­vos nye CMA plat­form (Com­pa­ct Mo­du­lar Ar­chi­tec­tu­re), som er ud­vik­let til min­dre bi­ler, og som med eg­ne ord vil gi­ve Vol­vos de­sig­ne­re og in­ge­ni­ø­rer nye, spa­en­den­de mu­lig­he­der at le­ge med. Sven­sker­ne er ved at im­ple­men­te­re en am­bi­tiøs for­ny­el­ses­plan, der in­den for de na­e­ste fi­re år skal kø­re ma­er­ket i stil­ling til at gå i clinch med kon­kur­ren­ter­ne på pre­mi­um­mar­ke­det. Det er og­så pla­nen, at den kom­men­de V40 skal kon­kur­re­re i et sta­dig sti­gen­de mar­ked for min­dre luksus­bi­ler. Vol­vo ar­bej­der og­så på en bat­te­ri­dre­vet el-bil ba­se­ret på CMA-plat­for­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.