Den ame­ri­kan­ske

BT - - BILER -

PREMIERE Ford vil sa­el­ge mar­kant fle­re bi­ler i Eu­ro­pa – og de har en plan. Iføl­ge det ame­ri­kan­ske ma­er­ke er vi eu­ro­pa­e­e­re nem­lig helt vil­de med SUV’er. Fak­tisk er vi så vil­de, at hver fjer­de bil, der blev købt sid­ste år i Eu­ro­pa, var en SUV. Så der er alt­så mas­ser af spil­le­ba­ne for Ford til at sa­el­ge fle­re bi­ler, men det kra­e­ver nye mo­del­ler i Fords salgslo­ka­ler. Pro­ble­met er ba­re, at Ford her­hjem­me er bed­re kendt for at la­ve vel­kø­ren­de hat­ch­ba­cks end sto­re, tun­ge og dov­ne SUV’er. Der er der­for ble­vet hen­tet hja­elp fra den ame­ri­kan­ske del af fir­ma­et.

Ed­ge er en luk­suri­øs SUV, der skal ta­ge kam­pen op med Au­di Q5 og Vol­vo XC60. Den ad­skil­ler sig fra kon­kur­ren­ter­ne med et de­sign, som i un­der­teg­ne­des op­tik lig­ner en ame­ri­kansk hat­ch­ba­ck, der har få­et for me­get ga­er, så den er ha­e­vet til dob­belt stør­rel­se.

De­sig­net sny­der – Ed­ge er en stor bil på stør­rel­se med Pors­che Cayen­ne og end­da bre­de­re. Spe­ci­elt gril­len og det mas­si­ve Ford-logo af­slø­rer, at det­te er en bil, som op­rin­de­ligt er til­ta­enkt ame­ri­ka­ner­ne, og da Ford i Eu­ro­pa så op­da­ge­de, at SUV’er­ne sa­el­ger som en sta­dion­p­lat­te på kamp­dag, har de ha­stigt gjort mo­del­len spi­se­lig for det eu­ro­pa­ei­ske pu­bli­kum.

Et af de ste­der, hvor eu­ro­pa­ei­ske bi­ler ty­pisk ad­skil­ler sig fra ame­ri­kan­ske, er på kø­re­e­gen­ska­ber­ne. I Eu­ro­pa er vi vant til, at en Ford kø­rer un­der­hol­den­de, li­ge fra mind­ste Fies­ta til stør­ste Mon­deo, og til alt held er det fak­tisk lyk­ke­des Fords in­ge­ni­ø­rer at sa­et­te Ed­ge op, så den slet ik­ke er ban­ge for sving. Tung og høj Kør ind i en ra­ek­ke af sving og ma­erk, hvor­dan Ed­ge ger­ne vil skif­te ret­ning. Sty­re­tø­jet er tungt og di­rek­te, men når bi­len pres­ses, kan den al­li­ge­vel ik­ke skju­le va­eg­ten og det hø­je tyng­de­punkt.

På de små, sno­e­de sko­vve­je syd for Mün­chen, hvor pra­e­sen­ta­tio­nen af­hol­des, for­mår Ed­ge at hol­de et højt tem­po, og uden at ha­ve te­stet kon­kur­ren­ter­ne dør om dør med Ed­ge, så fø­les ame­ri­ka­ne­ren fak­tisk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.