For­bin­del­se

BT - - BILER -

som klas­sens sport­s­li­ge al­ter­na­tiv.

Desva­er­re er der en bag­si­de ved de sport­s­li­ge kø­re­e­gen­ska­ber, for Ed­ge er, mod­sat si­ne ame­ri­kan­ske rød­der, fast som en kir­ke­ba­enk, og selv­om un­der­vog­nen ik­ke er pul­ve­ri­se­ren­de hård, så vil­le en me­re kom­forta­bel og af­slap­pet (ame­ri­kansk!) un­der­vogn pas­se bed­re til en stor SUV. Fak­tisk er det na­er­lig­gen­de at kon­klu­de­re, at Ed­ge er ble­vet for eu­ro­pa­ei­sk, når det kom­mer til net­op un­der­vog­nen.

I ka­bi­nen er Ed­ge dog ik­ke helt hjem­me på vo­res bred­degra­der. Kva­li­te­ten fejl­er i og for sig ik­ke no­get, og det gør de­sig­net hel­ler ik­ke, men det er ba­re ik­ke på høj­de med bi­lens start­pris på 661.770 kr. for en Trend-ud­ga­ve med ma­nu­elt gear. Arm­la­e­net er pla­ce­ret, så det er be­sva­er­ligt at skif­te gear, og der er mas­ser af pi­a­no­la­ke­ret pla­stik, som vir­ker klejnt.

Til gen­ga­eld har ame­ri­ka­ner­ne va­e­ret grun­di­ge, da de de­sig­ne­de bags­a­e­det af Ed­ge. Her er nem­lig mas­ser af plads til et par McDo­nald’s-fans tak­ket va­e­re bi­lens bred­de på små to me­ter. Og­så ben­plads og lofts­høj­de im­po­ne­rer, og ba­ga­ge­rum­met er stort og kan rum­me 602 li­ter. U-ame­ri­kansk mo­tor Un­der mo­tor­hjel­men fin­des der dog no­get så u-ame­ri­kansk som en 2-li­ters fi­re­cy­lin­dret di­e­sel­mo­tor, som en­ten med en­kelt tur­bo og 6-trins ma­nu­el gear­kas­se yder 180 hk og 400 Nm el­ler med to tur­bo­er yder 210 hk og 450 Nm, koblet sam­men med en 6-trins dob­belt­kob­lings­gear­kas­se.

Vi prø­ve­de beg­ge ud­ga­ver, og fa­el­les for dem er, at de er hårdt spa­endt for den sto­re, tun­ge bil. Med en egen­va­egt på 1.949 kg ta­ger det den 210 hk sta­er­ke Sport 9,4 se­kun­der at run­de 100 km/t.

I vir­ke­lig­he­den er Sport ba­re ik­ke spe­ci­elt sport­s­lig, når det kun skal gå li­geud.

Sam­let set kan jeg ik­ke la­de va­e­re med at ta­en­ke, at Ed­ge er lidt mis­for­stå­et. Den kan ik­ke skju­le sit ame­ri­kan­ske op­hav, men det er som om, eu­ro­pa­e­er­ne har for­søgt at over­kom­pen­se­re med en kø­reg­lad, men for stiv, un­der­vogn, og det re­sul­te­rer i et pro­dukt, som ik­ke er så hel­støbt som kon­kur­ren­ter­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.