Guldfisk og sølvfisk

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GULD OG SØLV Dan­mark er på me­tal­j­agt i bas­si­net i Lon­don i de her da­ge. Og der er ri­ge­ligt at hen­te ved EM på lang­ba­ne. Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen tog nem­lig en me­dal­je af flot­te­ste ka­rat, da hun i di­sci­pli­nen 200 me­ter bryst svøm­me­de fra kon­kur­ren­ter­ne i ti­den to mi­nut­ter og 21,69 se­kun­der. Det var na­e­sten et se­kund hur­ti­ge­re end de na­er­me­ste kon­kur­ren­ter, og selv­om det var et styk­ke fra Rik­ke Møl­ler Pe­der­sens egen ver­dens­re­kord på to mi­nut­ter og 19,11 se­kun­der, var hun ty­de­ligt over­sta­dig ef­ter sej­ren.

»Jeg tror slet ik­ke, at jeg kan be­skri­ve, hvor glad jeg er. Det vir­ker ba­re så dumt, for man­ge men­ne­sker vil ba­re si­ge, at det sta­dig er langt fra mit bed­ste. Men jeg er ba­re glad helt ind i hjer­tet. Det er så dej­ligt,« sag­de Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen til TV 2 Sport kort ef­ter fi­na­len.

Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen har da og­så grund til at va­e­re til­freds for­ud for OL, der star­ter om to må­ne­ders tid i Rio. For det var en af de per­son­ligt bed­ste ti­der i me­re end et år, som den dan­ske svøm­mer sat­te i Lon­don. Og ef­ter en se­mi­fi­na­le, hvor hun ’kun’ kva­li­fi­ce­re­de sig som num­mer tre, vi­ste hun i fi­na­len, at hun er en me­dal­je­a­spirant til OL.

Det sam­me kan Je­a­net­te Ot­te­sen bli­ve. På 100 me­ter but­ter­fly var hun kva­li­fi­ce­ret til fi­na­len, hvor syg­dom i lø­bet af gårs­da­gen hav­de da­em­pet for­vent­nin­ger­ne til Ot­te­sen. Og med su­ve­ra­e­ne Sa­rah Sjø­strøm som stor­fa­vo­rit til gul­det, vi­ste Ot­te­sen sig al­li­ge­vel i stor­form, da hun svøm­me­de søl­vet hjem.

»Jeg har prø­vet he­le da­gen at glem­me, at jeg hav­de det af h til. Det er sva­ert. Men jeg kan og­så stå til OL og va­e­re syg,« sag­de Ot­te­sen ef­ter­føl­gen­de til TV 2 Sport og op­sum­me­re­de sit hu­mør ef­ter sølv­me­dalj­en i ti­den 56.83 se­kun­der.

»Jeg er me­ga til­freds. Jeg er til­freds med sølv og til­freds med en top to- el­ler top tre-tid i ver­den. På en dår­lig dag kan jeg va­e­re glad for det,« lød det fra Ot­te­sen.

Ot­te­sens tid var om­kring et se­kund dår­li­ge­re end Sa­rah Sjø­strøms, men det er og­så en svensk ver­dens­re­kor­din­de­ha­ver, som hun ka­em­per med i den di­sci­plin. Fi­re me­dal­jer Dan­marks me­dal­je­høst er nu op­pe på fi­re me­dal­jer med Mie Ø. Ni­el­sens guld­me­dal­je på 100 me­ter ryg og Vik­tor Bro­mer sølv på 200 me­ter but­ter­fly. Og der er alt­så mu­lig­hed for at øge den me­dal­je­bun­ke de kom­men­de da­ge, når der svøm­mes vi­de­re om at bli­ve eu­ro­pa­me­stre i Lon­don.

Vik­tor Bro­mer hop­per i bas­si­net kl. 16.30 for at svøm­me om me­tal i 100 me­ter but­ter­fly-fi­na­len, mens Mie Ø. Ni­el­sen ba­sker der­ud­af for at hen­te end­nu me­re guld, når hun skal svøm­me fi­na­le i 50 me­ter rygcrawl kl. 17.05.

Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen (ne­derst til høj­re) sik­re­de guld, mens Je­a­net­te Ot­to­sen (mid­ten og ne­derst til ven­stre) fik sølv. Foto: EPA/Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.