Woz­ni­a­ck­is trav­le ka­len­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

må­de at pri­o­ri­te­re på. Pi­o­tr (Woz­ni­a­ck­is far, red.) si­ger, hun ar­bej­der me­get kon­cen­tre­ret, men så kan man og­så la­e­se sig til, at hun del­ta­ger i sådan no­get her. Hvis jeg var hen­de, vil­le jeg ha­ve ka­em­pet en vis le­gem­s­del ud af buk­ser­ne på fuld tid for at kom­me til­ba­ge,« si­ger Pe­ter Ba­sti­an­sen. Pro­ble­ma­tisk Mi­cha­el Tau­son kal­der det ’en sva­er ba­lan­ce’ at del­ta­ge i man­ge ar­ran­ge­men­ter. Tors­da­gens ar­ran­ge­ment var for ham ik­ke så gra­ve­ren­de, da hun bor i om­rå­det, men me­ner dog, at det har gi­vet pro­ble­mer.

»Jeg sy­nes ik­ke, hun tid­li­ge­re har haft 100 pro­cent fo­kus, men jeg tror, hun er be­vidst om det, og at det kun hed­der ten­nis fra nu af,« si­ger Mi­cha­el Tau­son.

I Woz­ni­a­ck­il­ej­ren har man ik­ke me­get at si­ge til, at kol­le­ger­ne skul­le ha­ve ud­talt sig sådan om­kring den Dan­marks bed­ste ten­nis­spil­ler.

»Den slags us­ag­li­ge un­der­sø­gel­ser kom­men­te­rer vi ik­ke på,« si­ger Mik­kel Nis­sen fra Nor­dic Sports Group, der er Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is dan­ske rå­d­gi­ver. Jeg kan godt for­stå, at man­ge har mi­stet respek­ten for hen­de, og jeg tror ik­ke, at no­gen fryg­ter at mø­de hen­de for ti­den 16. APRIL 2016 Til Ro­lex Event i Mo­na­co. Her ses hun sam­men med blandt an­det Ro­ger Fe­de­rer. 2. MAJ 2016 Met Ga­la i New York (th). 2. MAJ 2016 Met Ga­la I New York. Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki mød­te her Ni­co­lai Co­ster Wal­dau og fod­bold­spil­ler Alex Mor­gan. 19. MAJ 2016 am­fAR Ga­la i Can­nes (th). Woz­ni­a­cki delt­og i vel­gø­ren­heds­ar­ran­ge­men­tet med hen­blik på kam­pen mod Aids.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.