BTs tre bud på en ny FCK-as­si­stent

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MARCUS ALLBÄCK,

Den tid­li­ge­re FCK-an­gri­ber var og er sta­dig en pu­bli­kum­synd­ling blandt de tro­fa­ste FCK-til­ha­en­ge­re. Han har tid­li­ge­re ud­talt, at han hel­le­re end ger­ne ven­der hjem til FCK i en tra­e­ner­funk­tion, og så pas­ser det vel ik­ke me­get bed­re den­ne som­mer, hvor han kan byt­te li­ge over med Wet­ter­gren. Allbäck stop­per nem­lig i Wet­ter­grens nye job som as­si­ste­ren­de svensk land­stra­e­ner og er le­dig på mar­ke­det. Det vir­ker na­e­sten for op­lagt. tid­li­ge­re FCK-spil­ler

Han var en spil­ler na­e­sten skabt ud af Stå­le Sol­bak­kens men­ta­li­tet og syn på fod­bold. Un­der net­op Sol­bak­ken fik den tid­li­ge­re sven­ske lands­holds­spil­ler gang i kar­ri­e­ren igen og var en del af et fan­ta­stisk FCK-hold i mid­ten af 00’er­ne. Han ken­der Sol­bak­kens må­de at spil­le fod­bold på og vil­le kun­ne fun­ge­re per­fekt som den for­la­en­ge­de arm på tra­e­nings­ba­nen. Det ta­ler dog ik­ke for Linderoth, at han ik­ke har haft na­ev­ne­va­er­dig kon­takt med fod­bold­ver­de­nen si­den kar­ri­e­re­stop­pet i 2010. svensk U21-land­stra­e­ner

Den sven­ske U21-land­stra­e­ner har haft stor suc­ces med de bed­ste sven­ske ta­len­ter, som han vandt EM med i som­mer. Som Wet­ter­gren si­ger til BT, er as­si­stentjob­bet i FCK et job, som man­ge tra­e­ne­re ger­ne vil ha­ve. Der­med kan Stå­le Sol­bak­ken til­la­de sig at sti­le højt i kra­ve­ne til en ny høj­re hånd. Wet­ter­gren kom selv til FCK fra El­fsborg, hvor han hav­de va­e­ret as­si­stent i 10 år. Sam­me pro­ce­du­re kan sag­tens kom­me på ta­le igen, at man pluk­ker fra de bed­ste klub­ber el­ler lands­hold i Skan­di­navi­en. Det har FCK bå­de sta­tus og øko­no­mi til.

as­si­stent på det sven­ske lands­hold

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.