Dril­lo red­de­de Dan­mar

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FOD­BOLD PÅ BOKMÅL Egil Dril­lo Ol­sen. Sig nav­net i na­er­he­den af DBUs ho­ved­kvar­ter og se de nervø­se tra­ek­nin­ger og ti­cs spre­de sig i an­sig­tet på den na­er­me­ste me­d­ar­bej­der. Den tid­li­ge­re nor­ske land­stra­e­ner er for man­ge i dansk fod­bold ren kryp­to­nit, og hans idéer om fod­bold var la­en­ge et stør­re no-go end sprag­le­de fod­bold­støv­ler un­der Kent Ni­el­sen. Men spør­ger du Lyng­by-tra­e­ner David Ni­el­sen, har den nor­ske fod­bold­fi­lo­so­fi va­e­ret med til at ven­de hel­det for dansk fod­bold, der var på vej i den helt for­ker­te ret­ning. David Ni­el­sen har net­op va­e­ret med til at ryk­ke Lyng­by op i Su­per­liga­en, ef­ter han kom hjem fra Nor­ge, og der­for tog BT en snak med ham om per­spek­ti­ver­ne i dansk fod­bold. Per­spek­ti­ver, der ba­e­rer pra­eg af norsk in­spira­tion.

»Det har va­e­ret en nød­ven­dig­hed for os at an­er­ken­de en an­den stil. El­lers hav­de vi va­e­ret død som fod­bold­na­tion. Så hav­de vi va­e­ret sovset ind i po­s­ses­sion og spil­le­re, der kun kun­ne spil­le på om­rå­der af fem gan­ge fem me­ter. Det er ik­ke den hver­dag, der bli­ver in­ter­na­tio­nal fod­bold fra nu af,« si­ger David Ni­el­sen. Gjort grin med Dril­lo »Vi har al­tid gjort grin med Dril­lo-fod­bold. Vi har glemt at se på det, respek­te­re det og så se, om vi kun­ne la­e­re no­get. Man kan al­tid la­e­re no­get. Det har man gjort nu, og det er det, som jeg sy­nes, at Glen Rid­ders­holm gjor­de flot med FC Midtjyl­land. Det har va­e­ret en sund ud­vik­ling for dansk fod­bold.«

Det er pra­e­sta­tio­ner­ne i Eu­ro­pa fra nog­le dan­ske klubhold, der bli­ver hen­ty­det til. Og ik­ke mindst det dan­ske lands­hold, som ik­ke er med ved som­me­rens EM-slut­run­de – »det er jo en ka­ta­stro­fe i sig selv,« som han si­ger om det sce­na­rio.

Men der bla­e­ser og­så var­me vin­de ind over Dan­mark og dansk fod­bold. Og pud­sigt nok kom­mer de fra det kol­de nord. De stam­mer fra den sag­noms­pund­ne fod­bold­tra­e­ner Egil Dril­lo Ol­sen, som gen­nem ot­te år som land­stra­e­ner for Nor­ge fik lands­hol­det op som num­mer to på FIFAs ver­dens­rang­li­ste, men som al­li­ge­vel har va­e­ret et ban­de-ord i dansk fod­bold i man­ge år. Helt ind­til sid­ste år, me­ner Lyng­by-tra­e­ne­ren. For­del for dansk fod­bold »Der har va­e­ret go­de til­tag på det se­ne­ste med FC Kø­ben­havns mester­hold i år og FC Midtjyl­land, der vandt sid­ste år ved nøj­ag­tig at spil­le på den må­de, som vi har la­vet grin med Dril­lo for. FC Midtjyl­land spil­le­de fuld­sta­en­dig Dril­lo-fod­bold fra start til slut, og det er ble­vet ac­cep­te­ret. Det er en stor for­del for dansk fod­bold.«

Selv spil­ler David Ni­el­sen ik­ke Dril­lo­fod­bold. Hans Lyng­by-hold hand­ler om kor­te af­le­ve­rin­ger og stor be­va­e­gel­se - til­ført en del af Ni­el­sens egen hård­hed. Og net­op hård­he­den og ky­nis­men har David Ni­el­sen ta­get med sig til­ba­ge til Dan­mark, ef­ter tra­e­n­er­kar­ri­e­ren star­te­de i Nor­ge.

»Vi har va­e­ret lu­l­let i søvn af, når vi har kig­get på en spil­ler og sagt, at han ik­ke kan få fem med en ba­de­bold. Det er et ty­pisk dansk ud­tryk: “Han kan ik­ke få fem med en ba­de­bold”. Nu ser vi ba­re, hvor­dan vi bli­ver spist op,« si­ger David Ni­el­sen.

Men alt­så ik­ke så me­get me­re. Ik­ke ef­ter, at dan­sker­ne tog Egil Dril­lo Ol­sen til sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.