David Ni­el­sen om:

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lyng­by i Su­per­liga­en… »Vi skal ud og stå for nog­le af de ting, som vi al­tid har stå­et for. Vi skal spil­le med vo­res Lyng­by-stil, og så skal vi over­le­ve for en­hver pris. Den målsa­et­ning skal vi nå. Der kan vi ik­ke ba­re gå ud og spil­le på blø­de va­er­di­er. Der skal va­e­re no­get hård­hed i os.« David Ni­el­sen som tra­e­ner­ty­pe… »Det, der har fun­ge­ret for mig som tra­e­ner, er min hård­hed kom­bi­ne­ret med den po­le­re­de fod­bold. Når man har den hård­hed og ka­ris­ma, som jeg har, får man og­så et hold, der spil­ler med den fi­lo­so­fi.«

»Det pas­ser mig helt klart bed­re at va­e­re fod­bold­tra­e­ner end spil­ler. Det er der slet in­gen tvivl om. For­di jeg godt kan li­de at ar­bej­de med men­ne­sker og det so­ci­a­le i at va­e­re fod­bold­tra­e­ner. Jeg tri­ves og­så godt med det pres, der er.« Far­vel til Show-David… »Jeg er jo ae­l­dre nu, end jeg var den­gang. Det er som om, at al­le folk står og ta­en­ker “hvor­dan?”, når de ser mig nu. Al­le folk ud­vik­ler sig, og det er ba­re en al­min­de­lig ud­vik­ling. Jeg gjor­de det, der skul­le til som spil­ler. Nu er det nog­le an­dre ting, der skal til for at slå til som tra­e­ner. Når du skal va­e­re tra­e­ner, skal du ha­ve en ek­strem per­son­lig­hed. Så kan du godt va­e­re ek­stremt or­dent­lig, men man kan og­så va­e­re ek­stremt vild.«

»Det er ble­vet sådan et show nu, hvor det na­er­mest er tra­e­ner­ne, der spil­ler kam­pe­ne. Sådan skal det ik­ke va­e­re for Lyng­by el­ler de klub­ber, hvor jeg skal va­e­re tra­e­ner. Det er spil­ler­ne, der er i cen­trum. Det er spil­ler­ne, der er ryk­ket op fra 1. di­vi­sion. Det er ik­ke David Ni­el­sen, der er ryk­ket op fra 1. di­vi­sion.« Su­per­liga­ens mest un­der­vur­de­re­de spil­ler: »Fe­de­ri­co San­tan­der. Han er en in­ter­na­tio­nal an­gri­ber, der har en sinds­syg god ba­lan­ce mel­lem at spil­le med og va­e­re en del af fod­bold­hol­det sam­ti­dig med, at han er spe­ci­a­li­sten i fel­tet. Han er en in­ter­na­tio­nal an­gri­ber, der la­e­rer os lidt om, hvad vi skal se ef­ter i en an­gri­ber. Vi er ik­ke spe­ci­elt dyg­ti­ge til at fin­de an­gri­be­re i Dan­mark. Hvis de sco­rer, er de go­de, og hvis de ik­ke gør, er de dår­li­ge. Han er en mo­der­ne an­gri­ber. Nu score­de han to mål, FCK vandt mester­ska­bet og så sy­nes al­le, at han er fan­ta­stisk, men in­den da har al­le sagt ’hvad fan­den sker der?’. Vi for­står det ik­ke. Der bli­ver kun ana­ly­se­ret på out­put.« Su­per­liga­ens stør­ste pro­blem: »Der er ik­ke nok til­sku­e­re på sta­dion. Det er et ka­em­pe pro­blem. Jeg hå­ber, at man med en ny struk­tur og de stør­ste klub­ber i spid­sen kan få folk til­ba­ge på sta­dion. Det er der, det he­le star­ter. Svensk fod­bold har et stort op­sving nu, og det star­ter ude på til­sku­er­plad­ser­ne. Vi skal fin­de ud af, hvor­dan vi får dem til­ba­ge.« Su­per­liga­ens frem­tid: »Jeg tror, at der er et op­sving på vej i dansk fod­bold. Klub­ber­ne vil bli­ve ved med at vok­se. De stør­ste klub­ber får fle­re pen­ge, og det dryp­per ned på de min­dre klub­ber. 1. di­vi­sion blev sta­er­ke­re ba­re over vin­te­r­en - over et trans­fer­vin­due, for­di man­ge hold sat­se­de på at ryk­ke op i Su­per­liga­en. Den 1. di­vi­sion, som vi kom­mer ud af nu, er og­så hi­sto­risk sta­erk.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.