Syg af skjult fo D

BT - - SLANK -

We­e­kend - 21.05.2016 e fle­ste tror, at vi men­ne­sker er al­ta­e­den­de. Det er vi ik­ke. Det kan ha­ve sto­re kon­se­kven­ser, hvis vi spi­ser mad, der ik­ke er eg­net til vo­res for­dø­jel­ses­sy­stem.

Du er en plan­tea­e­den­de, en-ma­vet skab­ning. Fy­si­o­lo­gi­en forta­el­ler dig fak­tisk, hvad du bør spi­se og hvad du bør hol­de dig fra. Pro­ble­met er ba­re, at vo­res hjer­ne, smags­sans og fø­lel­ser om­kring mad sty­rer vo­res lyst me­re end for­nuf­ten. Når du ik­ke ’hø­rer ef­ter’ hvad din krop forta­el­ler dig via smer­ter, tra­et­hed, dår­lig nat­te­søvn, va­e­ske­op­hob­ning samt dår­lig for­dø­jel­se, ri­si­ke­rer du at bli­ve syg.

I min kost­kli­nik, har jeg hjul­pet tu­sin­de­vis af kli­en­ter med dår­lig for­dø­jel­se. De kom­mer med ma­ve­s­mer­ter, op­pu­sted­hed, for­stop­pel­se, lav ener­gi, ir­ri­ta­bel tarm (IBS) m.m. Ved at ar­bej­de med en ba­lan­ce­ring af tarm­bak­te­ri­e­fl­ora­en og ko­sten har jeg op­da­get, at der er po­si­ti­ve ’bi­virk­nin­ger’ af at le­ve sundt. Jeg har set, at man­ge syg­dom­me for­svandt ef­ter få uger el­ler må­ne­der. Syg­dom­me­ne som al­ler­gi, fi­bro­my­al­gi, sk­lero­se, ast­ma, hø­fe­ber, for­hø­jet blod­tryk og for lavt stof­skif­te. For­fat­te­ren til bo­gen ’Hjer­nens nye liv’, neu­ro­log David Per­l­mut­ter, me­ner, at man­ge syg­dom­me som f.eks. sk­lero­se, fi­bro­my­al­gi, al­ler­gi m.m. i vir­ke­lig­he­den skyl­des skjult for­stop­pel­se.

Du er, hvad du spi­ser

Den nu pen­sio­ne­re­de tarm­spe­ci­a­list, kirurg og la­e­ge, Den­nis Raa­ha­ve har tid­li­ge­re i Uge­skrift for la­e­ger an­slå­et, at op imod 1,2 mil­li­o­ner dan­ske­re li­der af for­stop­pel­se. For­stop­pel­se gen­nem lang tid kan nem­lig gi­ve uba­lan­ce i tarm­bak­te­ri­e­fl­ora­en, fø­re til be­ta­en­del­se og gø­re tar­men uta­et. Det vil si­ge, at mad og af­fø­ring kan si­ve ud i blod­ba­ner­ne. Im­mun­for­sva­ret vil der­for bli­ve ak­ti­ve­ret he­le ti­den, og det­te kan på lang sigt gi­ve au­toim­mu­ne syg­dom­me, som kan va­e­re me­get al­vor­li­ge.

På sin hjem­mesi­de skri­ver la­e­ge Car­sten Vagn-Han­sen, at ’en føl­ge af us­und le­ve­vis er uta­et tarm’. Iføl­ge ham er de al­min­de­lig­ste år­sa­ger til uta­et tarm be­ta­en­del­se med mi­kro­or­ga­nis­mer som bak­te­ri­er, virus el­ler pa­ra­sit­ter.

»Men og­så al­ko­hol og gigt­tab­let­ter af ty­pen NSAID, f.eks. ace­tylsa­li­cyl­sy­re, ibupro­fen el­ler di­clo­fe­nac, kan ska­be en uba­lan­ce i tarm­bak­te­ri­e­fl­ora­en. Li­ge­som an­ti­bi­o­ti­ka desva­er­re og­så frem­mer en unor­mal tarm­fl­ora med ska­de­li­ge bak­te­ri­er og can­di­dasvam­pe,« skri­ver han.

Det er ik­ke til at kom­me udenom, at vi er, hvad vi spi­ser. For vo­res tarm­bak­te­ri­e­fl­ora spil­ler en stor rol­le for vo­res he­le vo­res hel­bred.

Fle­re un­der­sø­gel­ser vi­ser, at tar­men har fø­lel­ser og kom­mu­ni­ke­rer med hjer­nen i hø­je­re grad, end man tid­li­ge­re har tro­et. To uaf­ha­en­gi­ge stu­di­er of­fent­lig­gjort i april har fun­det tegn på, at tarm­bak­te­ri­er i mus på­vir­ker dan­nel­sen af my­e­lin i hjer­nen, en sub­stans be­stå­en­de af fedt­stof­fer og pro­te­i­ner, der dan­ner en be­skyt­ten­de hin­de om vo­res ner­ve­cel­ler. Det kan ha­ve ind­fly­del­se på ud­vik­ling af fle­re neu­ro­lo­gi­ske syg­dom­me, her­un­der sc­lero­se.

Pro­fes­sor og tarm­spe­ci­a­list Oluf Bor­bye Pe­der­sen og hans forsk­nings­grup­per har al­le­re­de på­vist sam­men­ha­eng mel­lem ty­pe 2 di­a­be­tes og tarm­bak­te­ri­e­ge­ner ved at la­ve en kort­la­eg­ning af al­le ge­ner i tar­men. Oluf Bor­bye Pe­der­sen vil nu un­der­sø­ge, om der er for­skel på 200 sc­lero­se­pa­tien­ters og 300 ra­ske kon­trol­per­so­ners tarm­fl­ora.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.