Krop­pen ly­ver

BT - - TEMA -

krop­pen kan ik­ke ly­ve,« si­ger han.

Mens du forta­el­ler en lil­le løgn, af­slø­rer din krop sand­he­den en­ten ved at ryste på ho­ve­d­et, tra­ek­ke på skul­dre­ne el­ler kig­ge va­ek. For det er kro­p­s­spro­get, der gi­ver me­ning og fø­lel­ser, til det, vi si­ger. Der­for kan det va­e­re en god idé at bli­ve me­re op­ma­er­k­som på at lyt­te til krop­pen. Bå­de din egen og an­dres. He­le 80 pct. af vo­res kom­mu­ni­ka­tion er nem­lig non­ver­bal.

Krop­pen er din ven

Vig­tig­he­den af at lyt­te – ik­ke ba­re til de ord, der kom­mer ud af mun­den – men og­så til dét krop­pen si­ger, sam­men­lig­ner Jes­per Bergs­rtrøm med at se en god film i fjern­sy­net.

»Om man bru­ger sit kro­p­s­sprog el­ler ej kan sam­men­lig­nes med at se film på et nyt fladska­erms-tv el­ler et gam­melt sort/hvid fjern­syn. Med et nyt får man me­get me­re med. Fil­men er ra­re­re at se på, for du får fle­re san­se­ind­tryk med, end du gør i sort/ hvid,« for­kla­rer han.

Power po­ses

Kro­p­s­spro­get på­vir­ker, hvor­dan an­dre ser os, men det kan og­så på­vir­ke, hvor­dan vi ser os selv.

»I’m king of the wor­ld,« rå­ber Leo­nar­do DiCaprio i film­klas­si­ke­ren Ti­ta­nic, da han står med ud­strak­te ar­me i sta­ev­nen på ski­bet. Og sådan har han sik­kert følt sig. Ny forsk­ning i kro­p­s­sprog fo­re­ta­get af pro­fes­sor i psy­ko­lo­gi ved Har­vard Uni­ver­si­tet Amy Cud­dy vi­ser, at be­stem­te po­si­tio­ner, kan styr­ke vo­res fø­lel­se af selvsik­ker­hed.

Har du ten­dens til at bli­ve nervøs, el­ler vil du ba­re ger­ne ha­ve me­re over­skud, kan du få gla­e­de af at ar­bej­de be­vidst med dit kro­p­s­sprog. Det ta­ger kun to mi­nut­ter af din tid.

»I ste­det for at gem­me dig bag kor­slag­te ar­me el­ler sid­de og syn­ke sam­men, skal du ta­ge ar­me­ne op over ho­ve­d­et el­ler sa­et­te en arm i hver si­de af krop­pen, sky­de bry­stet frem og løf­te ha­gen. Det er power po­si­tions. Ba­re et par mi­nut­ter i den stil­ling, gør dig me­re selvsik­ker,« for­kla­rer Jes­per Bergstrøm. For­kla­rin­gen er, at krop­pen dan­ner det mand­li­ge køns­hor­mon te­stoste­ron og cor­ti­sol­ni­veau­et i hjer­nen sti­ger ef­ter blot to mi­nut­ter i stil­lin­ger­ne. Stof­fer­ne er med til at øge din selvsik­ker­hed og gø­re dig me­re mo­dig.

»Hvis du f.eks. skal til job­sam­ta­le, kan du gå ud på toilet­tet et par mi­nut­ter. Der kan in­gen se dig, men du kom­mer ud der­fra min­dre nervøs, for­di din selvsik­ker­hed har få­et et boost,« si­ger han.

Det ly­der li­ge­til, men kan va­e­re let­te­re sagt end gjort.

»Kro­p­s­sprog er me­get sim­pelt. Li­ge­som det er sim­pelt at hu­ske at tra­e­ne og at drik­ke to li­ter vand om da­gen. Al­li­ge­vel gør folk det ik­ke,« si­ger Jes­per Bergstrøm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.