S

BT - - TEMA -

yv, seks, fem, fi­re, tre, to, et. Syv se­kun­der. Det er al den tid du har, fra du mø­der nye men­ne­sker før­ste gang til de­res før­ste ind­tryk af dig er dan­net. Søl­le syv se­kun­der.

Bed til at du ik­ke har en dår­lig dag, når du går på før­ste da­te el­ler til job­sam­ta­le. We­e­kend - 21.05.2016

»For første­hånd­s­ind­tryk­ket er det, folk hu­sker. Og det er sva­ert at aen­dre. Har du va­e­ret glad og sød før­ste gang folk mø­der dig, er det sådan, du vil bli­ve hu­sket,« forta­el­ler kro­p­s­sprogs­eks­pert Jes­per Bergstrøm.

Ven, fjen­de el­ler part­ner

I man­ge si­tu­a­tio­ner er vi af­ha­en­gi­ge af, hvad an­dre folk me­ner om os. Der­for skal du ik­ke spil­de di­ne dy­re­ba­re syv se­kun­der.

Vil du gø­re et godt før­ste ind­tryk, så va­er op­ma­er­k­som på, hvad din krop ud­tryk­ker. For li­ge me­get hvor klog el­ler sjov, du er, vil folk ik­ke hu­ske dig som sådan, hvis di­ne mund­vi­ge ven­der nedad og di­ne ar­me er lagt over kors.

Ud over at vo­res kryb­dyr­hjer­ne hu­sker de men­ne­sker, vi mø­der, som sø­de, su­re, sjove el­ler skra­ek­ke­li­ge, så pla­ce­rer den dem og­så i én ud af tre mu­li­ge kas­ser.

Det ly­der pri­mi­tivt, men i føl­ge Jes­per Bergstrøm ru­bri­ce­res al­le de men­ne­sker, vi mø­der som po­ten­ti­el ven, fjen­de el­ler se­x­part­ner.

Går du hur­tigt hen mod én, sam­ti­dig med at du ser vred ud, el­ler gør du folk ut­ryg­ge ved at stå for ta­et på dem en­der du højst sand­syn­ligt i fjen­de­kas­sen. Er du ik­ke på krigs­stien og klar til kamp, kan du und­gå den klas­si­fi­ce­ring ved at føl­ge nog­le såre simp­le råd, for­kla­rer kro­p­s­sprogs­eks­per­ten.

»Va­er smi­len­de, imø­de­kom­men­de og ven­lig, så kom­mer du rig­tig langt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.