Børn bør ik­ke få

Na­e­sten 12.000 børn får hver dag pil­ler mod de­pres­sion. Et tegn på, at vo­res ga­engse må­der at hja­el­pe ulyk­ke­li­ge børn på ik­ke vir­ker

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

We­e­kend - 21.05.2016

På syv år er an­tal­let af børn, der får ud­skre­vet an­ti­de­pres­siv me­di­cin, ste­get med 60 pct. Der­med top­per Dan­mark li­sten over lan­de­ne, med den højeste va­ekst i an­tal re­cep­ter ud­skre­vet til børn. Hver gang man åb­ner en avis, kan man la­e­se ar­tik­ler som: ’Sådan ta­ler du med dit barn om ter­ror’. ’Sådan ta­ler du med dit barn om skils­mis­sen’. ’Sådan ta­ler du med dit barn om stress’. Man­ge tror, at jo me­re man ta­ler med sit barn om be­kym­rin­ger og pro­ble­mer, des bed­re får bar­net det.

Ny forsk­ning ty­der dog på, at al den­ne over­a­na­ly­se og sam-grubling ik­ke får børn til at få det bed­re. Med god grund. For kil­den til psy­ki­ske li­del­ser er net­op overta­enk­ning som be­kym­rin­ger og grub­le­ri­er.

Hvor­dan kan man slip­pe ne­ga­ti­ve tan­ker, hvis man selv og mor og far kon­stant kø­rer rundt i dem? Sva­ret er, at det kan man ik­ke.

Der mang­ler én ar­ti­kel i avi­ser­ne, nem­lig den der hed­der: ’Sådan ta­ler du min­dre med dit barn om ne­ga­ti­ve tan­ker og pro­ble­mer og la­e­rer dit barn at slip­pe tan­ker­ne’.

Ny vej til min­dre stress

Ny forsk­ning fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet ved pro­fes­sor Bar­ba­ra Hoff ty­der på, at me­takog­ni­tiv te­ra­pi kan va­e­re en ef­fek­tiv vej ud af psy­kisk li­del­se for børn og un­ge – fak­tisk ku­re­res over 80 pct. på kort tid ved hja­elp af me­to­den.

I Cek­tos – Cen­ter for Kog­ni­tiv og Me­takog­ni­tiv Te­ra­pi har vi haft man­ge hund­re­de børn i kon­sul­ta­tion. I te­ra­pi­en la­e­rer bør­ne­ne at slip­pe tan­ker­ne og ik­ke kø­re så me­get rundt i dem. Hver­ken når de er ale­ne el­ler sam­men med mor og far.

Et ek­sem­pel er Oskar, som grub­le­de man­ge ti­mer dag­ligt. Han var be­kym­ret for mu­lig­he­den for, at hans mor og far skul­le bli­ve sy­ge og dø. Tan­ker­ne kom, hver gang der var ue­nig­hed der­hjem­me, el­ler mor og far ik­ke var helt på top­pen hel­breds­ma­es­sigt. Oskar blev stres­set og angst af al­le si­ne be­kym­rin­ger. Hver gang han blev ramt af tviv­len, søg­te han be­ro­li­gel­se hos si­ne fora­el­dre, der brug­te man­ge ti­mer på at for­sik­re søn­nen om, at der var man­ge år til, at de skul­le dø, og at de sta­dig var 100 pct. sun­de og ra­ske. Bero­li­gel­sen vir­ke­de dog kun kortva­rigt, og Oskar føl­te sig sta­dig usik­ker og stres­set. I grup­pe­te­ra­pi la­er­te Oskar at be­gra­en­se si­ne be­kym­rin­ger til maks. ½ ti­me dag­ligt. Det re­du­ce­re­de hans stress og angst be­ty­de­ligt. Med be­gra­en­se­de be­kym­rin­ger kun­ne han igen fo­ku­se­re på an­dre ting i li­vet som sko­le, fod­bold og ven­ner­ne. Ge­ne­relt blev han en gla­de­re dreng. Ny forsk­ning ty­der på, at al den­ne over­a­na­ly­se og sam­grubling ik­ke får børn til at få det bed­re. Med god grund. For kil­den til psy­ki­ske li­del­ser er net­op overta­enk­ning som be­kym­rin­ger og grub­le­ri­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.