En vulkan af kli­che­er

Ny ero­tisk ro­man af Jakob Ol­rik er mest af alt en ko­misk an­be­fa­ling af ham selv – som el­sker

BT - - BOG-FIX - Ti­tel: Si­der: For­fat­ter: Pris: For­lag:

for­sø­ger at red­de hen­de fra hen­des egen for­tid.

Det sid­ste er na­tur­lig­vis her­oisk, og Jakob Ol­rik prø­ver un­der­vejs at rej­se en slags prosti­tu­tions­de­bat, der dog al­drig bli­ver ved­kom­men­de el­ler kom­mer ud over de mest ele­men­ta­e­re moral­ske kva­bab­bel­ser.

Vi er­fa­rer, at den ene højok­tan­mand ef­ter den an­den har lagt vej­en for­bi Lu­nas skød, al­le med fi­nan­si­el char­me, mus­k­ler og va­lens for at sma­ek­ke hen­de bagi. Som la­e­ser ta­en­ker man, at det er ut­ro­ligt, så lidt der ad­skil­ler den ene su­gar-dad­dy fra den an­den. De går i det sam­me tøj, bor i det sam­me po­st­num­mer og kø­rer i de sam­me bi­ler. Des­u­den er de røv­sy­ge at hø­re på.

Per­so­ner­ne er selv­føl­ge­lig far­ve­de af Ol­riks moral­ske for­ar­gel­se, og for­di han ik­ke bry­der sig om su­gar-dat­ing, er al­le kun­der selvsagt af­stum­pe­de og seksu­elt for­ned­ren­de.

Hvis Ol­rik var in­ter­es­se­ret i an­det end at la­eg­ge bil­let ind hos de mest provin­si­el­le kvin­de­li­ge la­e­se­re, kun­ne han må­ske ha­ve til­ført de­bat­ten lidt far­lig­hed i form af fri­heds­ar­gu­men­ter og nu­an­ce­re­de ka­rak­te­rer med in­te­gri­tet. Men de er ba­re al­le nog­le klam­me man­de-svin, der ik­ke ke­rer sig om kvin­ders ud­søg­te sja­el og da slet ik­ke fø­ler, el­sker el­ler knal­der – li­ge­som Ol­rik.

’Natsva­er­mer’ er en ha­em­nings­løs kli­ché­vulkan og van­ske­lig at la­e­se som an­det end en 300 si­der lang an­be­fa­ling af for­fat­te­ren selv som el­sker og se­x­eks­pert. Spørgsmål som hvor­for man­ge un­ge kvin­der fo­re­tra­ek­ker ae­l­dre ma­end, hvor­for pen­ge kan vir­ke til­tra­ek­ken­de, hvor­for kvin­der kan knal­de som ma­end og sex va­e­re uden fø­lel­ser, bli­ver al­drig for al­vor ud­for­sket.

’Natsva­er­mer’ er en skøn­lit­te­ra­er døgn­flue.

Natsva­er­mer. Ol­rik. 304. Po­li­ti­kens For­lag. 200 kr. Jakob

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.