Kro­p­s­de­le og kuf­fer­ter fun­det

Dy­stre vid­nes­byrd om tors­da­gens flystyrt be­gyn­der at duk­ke op

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. An­der­sen | baa@bt.dk Anet­te Sol­gaard | anes@bt.dk

De før­ste kro­p­s­de­le, kuf­fer­ter og an­dre dy­stre vid­nes­byrd om tors­da­gens flystyrt be­gynd­te i går at duk­ke op i Mid­del­ha­vets bøl­ger.

Det egyp­ti­ske fly­sel­skab Egyp­tAir be­kra­ef­te­de, at egyp­tisk mi­li­ta­er og søva­ern hav­de fun­det bå­de le­gem­s­de­le, per­son­li­ge ejen­de­le og ba­ga­ge fra de dra­eb­te pas­sa­ge­rer om bord på fly­et MS804. Des­u­den hav­de ef­ter­søg­nin­gen i Mid­del­ha­vet re­sul­te­ret i fun­det af to sa­e­der fra det foru­lyk­ke­de pas­sa­ger­fly af ty­pen Air­bus 320-232, der for­svandt fra ra­darska­er­me­ne nat­ten til tors­dag. Det var på vej fra Pa­ris i Frank­rig til Kairo i Egyp­ten med 66 per­so­ner om bord.

Le­der ef­ter sort boks

Fly­et styr­te­de i Mid­del­ha­vet kort tid ef­ter, at det kom ind i egyp­tisk luftrum. På det tids­punkt var fly­et kun en halv ti­me fra luft­hav­nen ef­ter at ha­ve va­e­ret på vin­ger­ne i knap fi­re ti­mer.

De­le­ne fra det foru­lyk­ke­de fly er fun­det om­kring 290 ki­lo­me­ter nord for Ale­xan­dria, der er en hav­ne­by i Egyp­ten.

»Et helt om­rå­de er ved at bli­ve un­der­søgt for at fin­de den sor­te boks fra fly­et,« op­ly­ste den egyp­ti­ske flå­de i går i en er­kla­e­ring, der blev of­fent­lig­gjort på Fa­ce­book.

Fly­et skul­le ha­ve fulgt en nor­mal ru­te gen­nem det gra­e­ske luftrum uden at af­vi­ge, men iføl­ge da­ta fra de gra­e­ske myn­dig­he­der har fly­et ta­get en skarp drej­ning og er styr­tet.

Fly­et fra Egyp­tAir for­svandt på sin ru­te fra Pa­ris til Kairo mel­lem de gra­e­ske øer og den egyp­ti­ske kyst tid­ligt tors­dag mor­gen - uden at be­sa­et­nin­gen ud­send­te nød­sig­na­ler.

En ra­ek­ke eks­per­ter har gi­vet ud­tryk for, at den mest sand­syn­li­ge år­sag til flystyr­tet er et »ter­r­or­an­greb«, men in­gen grup­pe har ta­get an­svar for no­get an­greb i for­bin­del­se med tra­ge­di­en.

Men USA’s ind­le­den­de un­der­sø­gel­ser af sa­tel­lit­fo­tos vi­ser ind­til vi­de­re in­gen tegn på, at der ske­te en eks­plo­sion om bord på fly­et, si­ger em­beds­ma­end fra fle­re ame­ri­kan­ske agen­tu­rer til nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Olieplet kan va­e­re fra fly­et

Til gen­ga­eld spo­re­de en sa­tel­lit fra den eu­ro­pa­ei­ske ru­mor­ga­ni­sa­tion ESA i går en to km lang olieplet på over­fla­den af Mid­del­ha­vet, som me­nes at stam­me fra det for­s­vund­ne fly. Olieplet­ten blev lo­ka­li­se­ret ca. 40 km fra fly­ets sidst kend­te po­si­tion.

Af de 66 per­so­ner om­bord på fly­et var de 10 be­sa­et­nings­med­lem­mer. Ud over 30 egyp­te­re og 15 fransk­ma­end var der blandt an­det og­så en bri­te, en bel­gi­er og en po­rtu­gi­ser på fly­et.

Der var in­gen dan­ske stats­bor­ge­re om bord. Den bri­ti­ske ge­o­log Ri­chard Os­man var om bord på det fly, der tors­dag styr­te­de ned i Mid­del­ha­vet.

Han var på vej til Kairo i for­bin­del­se med sit ar­bej­de for en virk­som­hed, der be­ska­ef­ti­ger sig med guld­mi­ner. Han fløj ja­evn­ligt fra Pa­ris til Kairo, og hans ko­ne Au­rei­lie hav­de tid­li­ge­re ad­va­ret ham om at va­e­re for­sig­tig, når han rej­ste.

Lo ad ko­nens be­kym­ring

Ri­chard Os­man hav­de gri­net ad sin ko­nes be­kym­rin­ger og be­ro­li­get hen­de med, at en ulyk­ke ik­ke vil­le ske for ham.

Det forta­el­ler Ri­chard Os­mans bror, Alastair, i et tv-in­ter­view med Good Mor­ning Bri­tain iføl­ge Daily Mail.

»Au­rei­lie hav­de ad­va­ret ham om at va­e­re for­sig­tig, men han men­te, at det al­drig vil­le ske for ham. Han gri­ne­de ad det,« si­ger han.

40-åri­ge Ri­chard Os­man var ny­bagt far. Det var blot tre uger si­den, han og hans ko­ne Au­rei­lie fik de­res dat­ter num­mer to.

Og iføl­ge bro­de­ren var Ri­chard Os­man ove­nud lyk­ke­lig for fa­mi­lie­for­ø­gel­sen.

»Ri­chard var så glad ved føds­len af sin an­den dat­ter, og få uger ef­ter er han ik­ke hos os la­en­ge­re. Det er en ka­em­pe tra­ge­die,« si­ger han.

Ri­chard Os­mans to døtre, den 14 må­ne­der gam­le Vi­ctios og tre uger gam­le Olym­pe, var hos de­res fransk­fød­te mor Au­rei­lie i Pa­ris, mens han tog den ska­eb­nesvan­gre fly­rej­se fra Pa­ris til Kairo.

Han men­te, at det al­drig vil­le ske for ham Alastair, bror til Ri­chard Os­man, der dø­de i flystyr­tet i Mid­del­ha­vet

FOTO: AFP PHOTO / EGYPTIAN DEFENCE MINISTRY

Egyp­ti­ske mi­li­ta­er­pi­lo­ter sø­ger ef­ter de­le fra Egyp­tAir-fly­et, der tors­dag for­svandt over Mid­del­ha­vet, 40 mi­nut­ter in­den an­komst til luft­hav­nen i Kairo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.