De vig­ti­ge fora­el­dre

BT - - WEEKEND - Hel­le Lho Han­sen Re­dak­tør BT We­e­kend

Den sør­ge­li­ge­ste tv-ud­sen­del­se, jeg no­gen­sin­de har set, var en Tv2-do­ku­men­tar, der blev sendt for 18 år si­den. Pro­gram­met ’Er du mors lil­le dreng’ fulg­te en ung fa­mi­lie i tre må­ne­der, mens mor, far og de­res ny­fød­te søn var ind­lagt på fa­mi­lie­døg­nin­sti­tu­tio­nen Bet­he­s­da. Fora­el­dre­ne hav­de de­res at slås med, og det faldt dem ik­ke na­tur­ligt at ta­ge sig af et barn. Der­for trak den lil­le dreng sig me­re og me­re ind i sig selv. Han var kun en ba­by, men vend­te al­le­re­de ryg­gen til ver­den. I den­ne uge forta­el­ler bå­de san­ge­r­in­den Szhir­ley og de­sig­ner Vi Hyt­tel, hvor­dan det har på­vir­ket dem – langt ind i vok­sen­li­vet – ik­ke at ha­ve haft kon­takt til de­res fora­el­dre. Szhir­leys fora­el­dre blev skilt, da hun var fem år og ska­eb­nen vil­le, at der skul­le gå syv år, før hun igen så sin far. Mens Vi Hyt­tel som fem-årig flyg­te­de til Dan­mark fra Viet­nam – uden si­ne fora­el­dre. Beg­ge kvin­der har se­ne­re i li­vet haft sva­ert ved at knyt­te sig til men­ne­sker. Sva­ert ved at tro på, at der er nog­le, der rent fak­tisk VIL dem, når nu de­res fora­el­dre ’ik­ke vil­le’. La­es med – og giv så li­ge di­ne børn et ek­stra kram. El­ler send en ven­lig tan­ke til di­ne fora­el­dre – for de fle­ste fora­el­dre gør jo det al­ler­bed­ste, de kan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.