MI­STER 7.000 KR.

BT - - NYHEDER - 4,2% fedt og 3,4% pro­te­in. Ca. 10 % af Ind­til 1. april

MAELKEPRISER hal­ve­ret fra ca. 4 kr. til ca. 2. EUs ma­el­ke­kvo­ter blev af­vik­let for et års tid si­den, og der­ef­ter er ma­el­ke­pro­duk­tio­nen vok­set eks­plo­sivt. Sam­ti­dig har Ki­na skå­ret ned på ma­el­keim­por­ten, og Rusland har helt boy­kot­tet fø­de­va­rer fra EU. Det gør ondt på ma­el­ke­pro­du­cen­ter­ne. Men det er og­så ban­ker­nes skyld, me­ner Erik Jen­sen.

»Man­ge land­ma­end for­ga­el­de­de sig me­get den­gang, det kør­te der­u­dad. Jeg var og­så i ban­ken om­kring 2008, hvor de af sig selv sag­de: »Du skal da lå­ne ti mil­li­o­ner«. »Til hvad,« sag­de jeg. »Ja­men du har jo fri­va­er­di,« sag­de de. Men jeg vil­le ik­ke lå­ne. Jeg kan ik­ke for­stå, der kan kom­me no­get ud af in­gen­ting,« si­ger han. Ga­elds­fa­el­den Må­ske er det der­for, Erik Jen­sen er der end­nu. Ga­elds­fa­el­den har op­slugt man­ge af hans kon­kur­ren­ter. En gen­nem­snitsland­mand skyl­der i dag 100.000 kr. pr. ko. Da Erik Jen­sen be­gynd­te, var der 35.000 ma­el­ke­pro­du­cen­ter. Nu er der 3.500, og der skal va­e­re end­nu fa­er­re. 32 ma­el­ke­pro­du­cen­ter er gå­et kon­kurs de se­ne­ste fi­re må­ne­der. Der­med teg­ner 2016 til at bli­ve va­er­re end ra­ed­selsår­et 2015, hvor 60 ma­el­ke­pro­du­cen­ter gik kon­kurs. Imens kan for­bru­ger­ne få en li­ter ma­elk for min­dre end en li­ter kil­de­vand. I nog­le su­per­mar­ke­der ko­ster en li­ter ma­elk un­der fi­re kro­ner.

»Jeg er et pro­dukt af den po­li­tik, der er ble­vet ført i Dan­mark. Jeg be­gynd­te ma­el­ke­pro­duk­tion i 1984 med 40 kø­er. Den­gang skyld­te jeg en mil­li­on. Nu skyl­der jeg 12-13 mio. Men man­ge skyl­der jo me­get me­re. Der kom med ti­den mas­ser af mil­jø­krav. Jeg skul­le f.eks. kø­be gyl­le­be­hol­de­re og me­get me­re jord for at op­fyl­de mil­jø­kra­ve­ne.

Det blev stør­re og stør­re, og dy­re­re og dy­re­re, og nu har jeg 240 mal­ke­kø­er. For to år si­den hav­de vi en om­sa­et­ning på 8 mio. kr. om året, og da ha­e­ve­de In­ge og jeg løn som sko­lela­e­re­re. Nu er om­sa­et­nin­gen 3,5 mio.«

»Så spa­rer vi en mand, det er en halv mil­li­on. Så lø­ber In­ger og jeg no­get sta­er­ke­re, for­di vi prø­ver at over­le­ve. Vi ska­e­rer al­le de ste­der, vi kan. Jeg kom­mer ik­ke til at gå kon­kurs. In­den det sker, så af­ha­en­der jeg al­le kø­er­ne. Så ry­ger de til slagt­ning. Og så fin­der jeg mig et job, hvor jeg kan tje­ne no­get.

Men det er jo ik­ke kun mig, det går ud over. Jeg har tre fuld­tids­an­sat­te og fem del­tids­an­sat­te. Det er dem, der bli­ver fy­ret, hvis jeg luk­ker. Og virk­som­he­der­ne i na­er­om­rå­det mi­ster mig som kun­de, så det spre­des som rin­ge i van­det.«

»Man får ik­ke land­ma­en­de­ne til at op­fø­re sig an­der­le­des. Kre­di­to­rer­ne må va­e­re mand­folk og si­ge, hvor de har la­vet en fejl­in­ve­ste­ring. Ban­ker­ne må over­ta­ge ejen­dom­me­ne, for­pag­te jor­den ud, må­ske la­de land­man­den bo der, men han må fin­de sig et job, Ind­til ma­el­ke­pro­duk­tio­nen kom­mer ned på et for­nuf­tigt ni­veau,« si­ger Erik Jen­sen. 266 FAK­TA OM MA­ELK 2014 324

2015 var der be­gra­ens­nin­ger i form af kvo­ter for, hvor me­get ma­elk hver land­mand måt­te pro­du­ce­re. Kvo­ter­ne blev ind­ført af EU i 1984 for at mod­vir­ke en stor over­pro­duk­tion.

om­kring 26 li­ter ma­elk om da­gen. Der er dog stor for­skel fra ko til ko.

den dan­ske ma­el­ke­pro­duk­tion er øko­lo­gisk

fi­re må­ne­der gik 32 ma­el­ke­pro­du­cen­ter kon­kurs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.