Kon­kur­ser er kun top­pen af is­b­jer­get

BT - - NYHEDER - I årets før­ste

LANDBRUGSKRISE 32 kon­kur­ser blandt ma­el­ke­pro­du­cen­ter de sid­ste fi­re må­ne­der og 60 sid­ste år er skra­em­men­de tal, men det er kun top­pen af is­b­jer­get. Det si­ger Klaus Kai­ser, er­hverv­s­ø­ko­no­misk chef i Land­brug & Fø­de­va­rers vi­den­cen­ter Se­ges:

»Vi vil nok se end­nu fle­re kon­kur­ser i år end sid­ste år. »Pri­ser­ne er ek­stremt la­ve i øje­blik­ket. Kun kortva­rigt un­der fi­nanskri­sen har de va­e­ret til­sva­ren­de la­ve. Der­for er der ge­val­di­ge hul­ler i land­ma­en­de­nes regn­ska­ber. Det er me­get få pro­cent, der kan ska­be over­skud med de pri­ser, de har nu. Pri­ser­ne be­va­e­ger sig op og ned, og vi er ne­de på bun­den. Men bun­den vil bli­ve me­re lang­va­rig end før, for­di ma­el­ke­kvo­ter­ne er op­ha­e­vet. Des­u­den er der man­ge dan­ske ma­el­ke­pro­du­cen­ter, der er be­gyndt at pro­du­ce­re end­nu me­re, for blot at få en lidt bed­re bund­linje. Men det er en ond cir­kel, for så er der end­nu me­re ma­elk på mar­ke­det, og så fal­der pri­ser­ne end­nu me­re,« si­ger Klaus Kai­ser.

Ud­over at øge pro­duk­tio­nen for­sø­ger land­ma­en­de­ne at ef­fek­ti­vi­se­re sig ud af kri­sen. Det er lyk­ke­des langt hen ad vej­en, men ik­ke nok til at mod­gå de la­ve pri­ser. Man kan hel­ler ik­ke ba­re om­la­eg­ge til øko­lo­gi og ta­ge me­re for ma­el­ken. Ar­la er holdt op med at ta­ge nye øko­lo­ger ind. De fryg­ter, at der kom­mer for me­get øko­ma­elk på mar­ke­det. Tid­li­ge­re har Ar­la måt­tet ha­el­de øko­ma­elk på ko­ven­tio­nel­le kar­to­ner og sa­et­te pri­sen ned for at kom­me af med den. He­le sam­fun­det ram­mes Kri­sen ram­mer ik­ke kun land­ma­en­de­ne, men he­le sam­fun­det. For en land­mand hol­der gang i man­ge an­dre virk­som­he­der, når han kø­ber fo­der og ma­ski­ner, og når han er kun­de hos sme­den og elek­tri­ke­ren.

»Hvis man er på en be­drift i dyb kri­se og ik­ke kan få solgt, går ud­vik­lin­gen i stå. Man kan ik­ke in­ve­ste­re, der sker neds­lid­ning på be­drif­ten, og så bli­ver den end­nu sva­e­re­re at sa­el­ge,« si­ger Klaus Kai­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.