Na­e­sten 1.000 vil blitze bi­li­ster

BT - - NYHEDER -

JOBKAMP En ar­bejds­dag i en kas­se­vogn bag to­ne­de ru­der er til­sy­ne­la­den­de drømm­ejob­bet for man­ge østjy­der. I hvert fald har Østjyl­lands Po­li­ti få­et 932 an­sø­ge­re til ti stil­lin­ger som ope­ra­tø­rer i de ti østjy­ske ATK-vog­ne, i fol­kemun­de kendt som ’fo­to­vog­ne’. Det kan År­hus Stift­s­ti­den­de forta­el­le.

An­søg­nings­fri­sten til stil­lin­ger­ne ud­løb i tirs­dags, og Rigs­po­li­ti­et er i gang med at scre­e­ne de man­ge an­sø­ge­re.

»Vi er i fuld gang med an­søg­nings­pro­ces­sen og for­ven­ter at ha­ve an­sat de folk, vi skal bru­ge, in­den­for de kom­men­de 14 da­ge,« forta­el­ler fun­ge­ren­de vi­cepo­li­ti­in­spek­tør hos Østjyl­lands Po­li­ti Kri­sti­an Juli­us­sen til År­hus Stift­s­ti­den­de.

Når det frem­over ik­ke er po­li­ti­ud­dan­net per­so­na­le, men ci­vi­li­ster, der skal blitze fart­syn­der­ne, så skyl­des det et po­li­ti­kor­ps, der er tynds­lidt ef­ter et år med for­hø­jet ter­r­or­be­red­skab og se­ne­st gra­en­se­kon­trol på grund af flygt­nin­ge­kri­sen.

På for­hånd har or­dens­mag­ten meldt ud, at man le­der ef­ter plig­top­fyl­den­de og ro­bu­ste per­so­ner med en god po­r­tion si­tu­a­tions­for­stå­el­se.

»Man skal kun­ne hånd­te­re en kon­flikt som ATK-må­ler. Det er ik­ke us­a­ed­van­ligt, at folk hol­der ind til si­den ef­ter at va­e­re ble­vet blitzet, og der så op­står en dis­kus­sion om for­hol­det,« si­ger Kri­sti­an Juli­us­sen til År­hus Stift­s­ti­den­de.

»Der skal man va­e­re i stand til at fø­re en pa­en di­a­log,« ud­dy­ber han.

Se­ne­st 1. ok­to­ber skal al be­tje­ning af po­li­tiets ATK-vog­ne va­e­re over­gå­et til de nye me­d­ar­bej­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.